پارس ناز پورتال

تعبیر خانوم

تعبیر خانوم

تعبیر خواب خانوم

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک خانم : در خانه شما بسیار پرگویی و غیبت می شود .

تعدادی خانم :رسوائی

یک خانم خیلی زیبا : شما در برابر خیلی چیزها ناتوان هستید

یک گروه خانمهای زیبا : تهمتهای نادرست

یک خانم با موهای بلند سیاه : بیماری

صدای یک خانم را می شنوید بدون اینکه اورا ببینید:۱- مکافات فعلی خود را ترک خواهید کرد ۲- به سفر خواهید رفت .

یک مجلس از خانمها : نقشه هایتان را عملی خواهید کرد .

یک شب نشینی که در آن خانمهای بسیاری حضور دارند : عمر شما طولانی خواهد بود .

یک خانم در حال بازی : بی پول می شوید .

شما به همراهی یک خانم هستید : مردم پشت سرشما پرگوئی می کنند .

یک خانم زنده در آتش می سوزد : بدبختی و ناکامی

شما یک خانم را از میان شعله های آتش نجات میدهید : بیماری .