پارس ناز پورتال

تعبیر خواب خانی

تعبیر خواب خانی

تعبیر خواب خانی

محمد ابن سیرین بصری:

خانی دیدن، غم و اندوه است، زیرا که در خانی از بلا به زیر فرو شدن است چون بیند در خواب که درجائی فرو شد، دلیل که غمگین و مستمند شود.

اگر بیند که در خانی غسل کرد، دلیل که از غم ها فرج یابد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی :

اگر بیند که در خانه او خانی های بسیار پدید آمد، دلیل که در آنجا غم و اندوه ومصیبت افتد و گریستن کند.