پارس ناز پورتال

تعبیر خواب حیض

تعبیر خواب حیض

تعبیر خواب حیض

محمد ابن سیرین بصری :

حیض، مردان را بقا بود در معصیت و زنان را زیادتی مال.

اگر مردی بیند که حائض شد، دلیل که به قدر آن خون او را مال حرام نصیب گردد.

اگر مردی بیند که زنش حائض شد، دلیل که کارهای دنیا بر وی بسته شود.

اگر صاحب خواب مستور بود، دلیل که در کار خویش متحیر شود.

اگر بیند زنش از غسل پاک شد، دلیل که کار دین و دنیا بر وی گشاده شود.

اگر بیند با زن حائض جماع کرد، دلیل که کارهای دنیائی بر وی آسان شود

معبران در مورد این خواب گویند:

کارش دشوار گردد.