پارس ناز پورتال

چگونگی تعبیر خواب حوری

چگونگی تعبیر خواب حوری

تعبیر خواب حوری

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک حوری برهنه : بزودی به دام عشق خواهید افتاد .

یک حوری زیبا زیر چادر : عمر طولانی

یک حوری در میان ابرها : خطر مرگ

افراد بسیاری که یک حوری را تحسین می کنند : کارهای شما از گردش می افتد .