پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

چگونگی تعبیر خواب حوا

چگونگی تعبیر خواب حوا

تعبیر خواب حوا

خالد بن علی بن محد العنبری:

دیدن حوّاء، مادر تمام انسانها، در خواب، خیر و برکت و دستیابی به سود و منفعت است. ممکن است دیدن آدم و حوا در خواب،نقل مکان بیننده  ی خواب  از مکانی پاکیزه و شریف به مکانی نامناسب باشد یا دچار گناه گردد.

آنلی بیتون :

۱ـ دیدن حوا در خواب ، علامت آن است که به داستان باستانی حوا که در تورات نقل شده است تردید دارید ، ممکن است در محیط کار و اجتماعی با مخالفت دیگران روبرو شوید .

۲ـ اگر دختری خواب ببیند در نمایشی نقش حوا را بازی می کند ، نشانه آن است که اگر عاقل نباشد شیطان در هیئت مردی زیبا و خوش سیما او را گمراه می کند . اگر مردی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که هنوز هم حوایی هست تا شما را وادار کند از درخت سیب ، سیبی بچینید و مرتکب گناه شوید .

در سر زمین رویاها آمده:

شما حوا هستید : خوشبختی

شما حوا هستید و لخت : شانس

یک دختر جوان خواب ببیند که حواست : یک تغییر بزرگ در زندگی او رخ خواهد داد .

با حوا صحبت می کنید : بد شانسی در عشق .
Loading...
دخترانی برهنه که کنار خیابان برای رابطه جنسی +عکس
دخترانی برهنه که کنار خیابان برای رابطه جنسی +عکس
مشاهده بیشتر