پارس ناز پورتال

چگونگی تعبیر خواب حنوط

چگونگی تعبیر خواب حنوط

تعبیر خواب حنوط

محمد ابن سیرین بصری :

اگر حنوط بر وی پراکنند، دلیل که تائب شود و به خدای تعالی بازگردد.

اگر این خواب را کسی بیند که مصلح بود، دلیل که از ترس و بیم ایمن گشته از غم ها فرج یابد و کارها به مرادش شود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی:

اگر بیند که حنوط خوش باز کرد، ستایش مردم است با خطر،

معبران در مورد این خواب گویند:

نیکنامی بود بر اهل بیت و خویشان به اندازه حنوط.

بوی خوشی است که بر مرده پراکنند.