عکس نادر از خوابیدن زرافه

عکس نادر از خوابیدن زرافه

زرافه ویژگی‌های خاصی دارد برای مثال سر و گردن دراز این جانور بسیار خاص است. نشخوار کنندگان خواب بسیار کمی دارند.

این ممکن است به این علت باشد که آنها به طور مداوم هشیار و گوش به زنگ شکارچیان هستند و یا اینکه به دلیل ساختار زیستی خود نیاز به یک چرخه تقریبا مداوم خوردن و نشخوار کردن، دارند.


 
 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات
Xبستن تبلیغ
تبلیغات