پارس ناز پورتال

پرش های عجیب روی شتر (عکس)

پرش های عجیب روی شتر (عکس)
مردان قبیله زرانیق در یمن هر ساله مسابقه ای را در بین هم قبیله ای خود برگزار می کند تا درآن فردی که بیشترین پرش را دارد معرفی کنند.