پارس ناز پورتال

غیرت این مرد در رسانه ها جنجال به پا کرد

غیرت این مرد در رسانه ها جنجال به پا کرد

 گفت: که چی؟ هی جانباز جانباز ، شهید شهید!میخواستن نرن! کسی مجبورشون نکرده بود که!گفتم:چرا اتفاقا! مجبورشون میکرد!
 
گفت:کی؟!!گفتم:همون که تو نداریش!گفت:من ندارم؟! چی رو؟!گفتم: غیرت!!واقعا این مرد را باید ستایش کنیم.

Xبستن تبلیغ
تبلیغات
Xبستن تبلیغ
تبلیغات