پارس ناز پورتال

خودکشی دست جمعی برای باران !!

خودکشی دست جمعی برای باران !!
خوابیدن در مسیر حرکت گاوها و جان دادن زیر سم آنها ،بخشی از یک مراسم سنتی در هند ،که اعتقاد دارند با این کار بارش باران بیشتر می‌شود.