پارس ناز پورتال

کوتاهترین مرد انگلیسی در کنار تضادش (عکس)

کوتاهترین مرد انگلیسی در کنار تضادش (عکس)
نیل فینگلتون 2 متر و 34 سانتی متر بلندقدترین مرد انگلیسی است که در کنار جیمز لاستد 1متر و 12 سانتیمتری عکس گرفته است.گفته می شود جیمز لاستد یکی از کوتاه قدترین مردان انگلیسی است که در گرین پارک لندن در کنار سگی بنام پیکل، ایستاده اند. از هر 10 انگلیسی یک نفر نمی داند باید چه نوع حیوانی را بخرد.

بهانه این عکس تحقیق انجام شده توسط موسسه ای خصوصی برای تجارت انواع حیوانات بوده است.