پارس ناز پورتال

عکسهایی دیدنی از ببر درنده خانگی

عکسهایی دیدنی از ببر درنده خانگی
این خانواده ی برزیلی هفت بچه ببر و دو بچه شیر و یک بچه میمون را از نوزادی به خانه خود می آورند و چند سال است که با آنها به راحتی زندگی می کنند.این حیوانات کوچک خیلی زود بزرگ می شوند و آزادانه در خانه پرسه می زنند و به استخر و اتاق ها و آشپزخانه سرک می کشند.

در سال 2005 پدر ببرها در سیرک مورد آزار قرار می گیرد و خانواده بورگ این بچه ببرها را به خانه خود می آورند.حس بین این خانواده و حیواناتشان نشان می دهد وقتی علاقه باشد دیگر هیچ چیز به حساب نمی آید. با این حال ما همیشه دوست داریم حیوانات را آزادانه و در جایگاه خودشان ببینیم.

 

 عکسهایی دیدنی از ببر درنده خانگی

 عکسهایی دیدنی از ببر درنده خانگی

 عکسهایی دیدنی از ببر درنده خانگی