پارس ناز پورتال

اولین روبات چینی در ماه (تصویر)

اولین روبات چینی در ماه (تصویر)
روز گذشته نخستین روبات کاوشگر چینی به نام یوتو ساعاتی پس از پرتاب راکت فضایی چین در سطح کره ماه فرود آمد.تصویر زیر از صفحه نمایش پایگاه فضایی چین در پکن است و این روبات کاوشگر 6 چرخه را در حال حرکت بر روی سطح ماه نشان می دهد.اولین روبات چینی در ماه (تصویر)