پارس ناز پورتال

لباسی برای شنا کردن که کوسه ها را فراری می دهد؟

لباسی برای شنا کردن که کوسه ها را فراری می دهد؟
 
این لباس های ابداعی را شرکت تحقیقاتی استرالیایی به نام SAMS طراحی کرده تا از شناگران، غواصان، و موج سواران در برابر حمله کوسه ها محافظت کند. لباس های دافع و ترساننده کوسه با همکاری دانشمندان انستیتو اقیانوس های دانشگاه غرب استرالیا ساخته شده اند. لباس ضدآب با طرحی که برای کوسه ها زنگ خطر است این لباس برای موج سواران طراحی شده و کسی که آن را می پوشد در نظر کوسه ها شبیه چیزی زهردار و سمی و غیرلذیذ است.
 

لباسی برای شنا کردن که کوسه ها را فراری می دهد؟
 

لباسی برای شنا کردن که کوسه ها را فراری می دهد؟

لباس ضدآب با طرح مرموز

این لباس برای شناگران  و موج سواران و غواصان طراحی شده و دیده شدن فرد در میان آبها توسط کوسه را بسیار مشکل می سازد.  لباس نامرئی برای کسانی که در اقیانوس هستند.

 

لباسی برای شنا کردن که کوسه ها را فراری می دهد؟
 

لباسی برای شنا کردن که کوسه ها را فراری می دهد؟