پارس ناز پورتال

عکس هایی از مقایسه 35 سال قبل در قطر و حال

عکس هایی از مقایسه 35 سال قبل در قطر و حال
کشور کوچک قطر در حاشیه خلیج فارس یکی از کشورهای شیخ نشینی است که ثروت های بادآورده نفتی موجب پیشرفت آنها در خلال 35 سال گذشته آنها شده، طوری که با نگاهی بر تصاویر 35 سال گذشته این کشور کاملا متوجه عقب ماندگی آنها در آن سالها می شویم.
 

 

عکس هایی از مقایسه 35 سال قبل در قطر و حال
 

عکس هایی از مقایسه 35 سال قبل در قطر و حال
 

عکس هایی از مقایسه 35 سال قبل در قطر و حال
 

عکس هایی از مقایسه 35 سال قبل در قطر و حال
 

عکس هایی از مقایسه 35 سال قبل در قطر و حال
 

عکس هایی از مقایسه 35 سال قبل در قطر و حال
 

عکس هایی از مقایسه 35 سال قبل در قطر و حال
 

عکس هایی از مقایسه 35 سال قبل در قطر و حال
 

عکس هایی از مقایسه 35 سال قبل در قطر و حال

 
 
 
منبع:کمونه