پارس ناز پورتال

تولید لباس از کوره های مارپزی (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
تولید لباس از کوره های مارپزی (عکس)
روستای کایربون اندونزی به سلاخ خانه ای برای کشتار مارها تبدیل شده است.در این روستا افراد محلی با شکار هزاران مار از پوست انها در تولید لباس و سایر خرت و پرتهای دیگر استفاده می نمایند. یک گونی پر از مار در اندونزی به مبلغ اندک 20 پوند به فروش می رسد در حالی که همین مقدار در غرب به مبلغ 2400 پوند تجارت می شود.مراحل کشتار و پوست کندن مارها را در تصاویر زیر مشاهده نمایید.
 

 

تولید لباس از کوره های مارپزی (عکس)
 

تولید لباس از کوره های مارپزی (عکس)
 

تولید لباس از کوره های مارپزی (عکس)
 

تولید لباس از کوره های مارپزی (عکس)
 

تولید لباس از کوره های مارپزی (عکس)
 

تولید لباس از کوره های مارپزی (عکس)
 

تولید لباس از کوره های مارپزی (عکس)