پارس ناز پورتال

مار پیتون یک سگ را بلعید (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
مار پیتون یک سگ را بلعید (عکس)
 
یک خانم استرالیایی شب هنگامی که میخواهد بخوابد سگش را بیرون خانه به زنجیر میبندد و خودش وارد خانه میشود ولی وقتی که میخواهد دنبال سگش برود او را پیدا نمیکند و فقط زنجیر را میبیند که بر روی زمین ولو است او دنبال زنجیر را میگیرد تا ته ان را پیدا کند (جایی که سر سگ به ان بسته شده بود) و به یک مار پیتون برمیخورد که سر زنجیر از دهنش اویزان است.

این مار که 2٫5 متر طول دارد گفته میشود که توسط محققان برروی ان تحقیقاتی صورت گرفته تا سن ان را مشخص کنند که سن ان را حدود 55 سال تقریب زده اند.زن میگوید که شب سگ را با زنجیر بستم و صبح بجای اینکه سگ به زنجیر باشد یک پیتون 2٫5 متری به زنجیر بود.بعد از اینکه این را دیدم سریع به محیط زیست زنگ زدم تا پیتون را جابجا کنند.مسئولان محیط زیست میگویند او بهترین کار را کرد درحالیکه میتوانست بجای تماس با ما با یک گلوله این پیتون را از پا در اورد.

 

مار پیتون یک سگ را بلعید (عکس)
 

مار پیتون یک سگ را بلعید (عکس)