پارس ناز پورتال

بزن بزن جالب دو عقاب بر سر یک ماهی (عکس)

بزن بزن جالب دو عقاب بر سر یک ماهی (عکس)
استان رایف عکاس حرفه ای این عکس را در شمال یوتا دردریاچه  گریت سالت گرفته و نشان می دهد چگونه این دو با چنگال به جان هم افتاده اند.صحنه بزن بزن دو عقاب سر سفید را مشاهده می کنید که بر سر شکار یک ماهی دعوایشان شده است.