پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

برنامه كاری روزانه در سازمانهای دولتی +طنز

برنامه كاری روزانه در سازمانهای دولتی +طنز

ضمن پوزش از کارمندان محترم و گفتن اجباری همراه با ترس اینکه این تصویر فقط مشمول برخی و فقط برخی از کارمندان فخیمه میشود وضمنا منظور از این مطلب اصلا کارمندان ایرانی نیستند و کارمندان بقیه کشور های توسعه نیافته و عقب افتاده مشمول این برنامه روزانه میشود.

برنامه كاری روزانه در سازمانهای دولتی +طنز