پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

بزرگترین مسابقات مچ اندازی بین دختران و پسران

۲۱۴ شرکت کننده در یک رویداد که توسط سرویس لیگ پسران از دبیرستان استاپلس -Staples در وستپورت -Westport از ایالت کانکتیکات – Connecticut در آمریکا برگزار شده بود با مچ انداختن توانستند رکورد بیشترین مردم در حال مچ انداختن را از آن خود کنند.