پارس ناز پورتال

لایچین سیر

تبلیغات

طـرز صحیح كشیدن خط چشم با مداد چشم

طـرز صحیح كشیدن خط چشم با مداد چشم
طـرز صحیح كشیدن خط چشم با مداد چشم
 
 
1- گردتر كردن چشمها: كـانــتــور چشمها را از پایه مژه ها كاملا
كشـیـده و در گـوشـه خـــارجی آن را انـدكی بــه سمت بالا متمایل
میسازیم.

2- بیضی تر كردن چشمها: یك خط نازك در كانتور فوقانی چشم
تا گوشه خارجی چشم كه در وسط اندكی ضخیم تر میگردد.

3- به هم نزدیكتر كرده چشمها: كانتور فوقانی را می كـشـیــم
بـطوری كه در گوشه داخلی چشم ضخیم و بسمت گوشه خارجی
نازكتر گردد.

4- ازهم دور ساختن چشمها: كانتور فوقانی را میكشیم بطوری
كه در گوشه داخلی چشم نازك و بسمت گوشه خارجی ضــخیمتر
گردد.

5- بزرگتر كردن چشمها: كانتور چشـم را كاملا میكشیم سپس
زیر مژه ها (داخل چشم) را نیز میكشیم.Loading...
همخوابی این مرد با 70 دختر پس از کنده شدن آلت تناسلی اش
همخوابی این مرد با 70 دختر پس از کنده شدن آلت تناسلی اش
مشاهده بیشتر