پارس ناز پورتال

طـرز صحیح كشیدن خط چشم با مداد چشم

طـرز صحیح كشیدن خط چشم با مداد چشم
طـرز صحیح كشیدن خط چشم با مداد چشم
 
 
1- گردتر كردن چشمها: كـانــتــور چشمها را از پایه مژه ها كاملا
كشـیـده و در گـوشـه خـــارجی آن را انـدكی بــه سمت بالا متمایل
میسازیم.

2- بیضی تر كردن چشمها: یك خط نازك در كانتور فوقانی چشم
تا گوشه خارجی چشم كه در وسط اندكی ضخیم تر میگردد.

3- به هم نزدیكتر كرده چشمها: كانتور فوقانی را می كـشـیــم
بـطوری كه در گوشه داخلی چشم ضخیم و بسمت گوشه خارجی
نازكتر گردد.

4- ازهم دور ساختن چشمها: كانتور فوقانی را میكشیم بطوری
كه در گوشه داخلی چشم نازك و بسمت گوشه خارجی ضــخیمتر
گردد.

5- بزرگتر كردن چشمها: كانتور چشـم را كاملا میكشیم سپس
زیر مژه ها (داخل چشم) را نیز میكشیم.