پارس ناز پورتال

تصاویر عشق جالب این جغد به انسان ها

تصاویر عشق جالب این جغد به انسان ها

یک جغد عجیب در یکی از شهرهای هلند با حرکات عجیب خود باعث مشهور شدن شده است . این جغد علاقه خاصی به سر مردم دارد !

 

پارس ناز :جغد عجیب و غریب هلندی در شهر کوچک Noordeinde توانسته با کار های خود به مقدار قابل توجهی از شهرت دست پیدا کند. این جغد علاقه شدیدی دارد که بر روی سر مردم این شهر بنشیند و کمی با آنها هم سفر شود!

 

تصاویر عشق جالب این جغد به انسان ها

 

جغد عاشق

 

تصاویر عشق جالب این جغد به انسان ها

 

جغدی عاشق سر مردم

 

تصاویر عشق جالب این جغد به انسان ها

 

جغد مزاحم

 

تصاویر عشق جالب این جغد به انسان ها

 

جغد ترسناک

 

تصاویر عشق جالب این جغد به انسان ها