پارس ناز پورتال

عکس های زیباترین دوشیزه جهانی اوکراین در سال جدید

عکس های زیباترین دوشیزه جهانی اوکراین در سال جدید

خانم دیانا هارکوشا با 22 سال سن و 174 سانتی متر قد به عنوان زیباترین دوشیزه جهانی اوکراین در سال جدید انتخاب شد و تاج گذاری کرد.

عکس های زیباترین دوشیزه جهانی اوکراین در سال جدید

عکس های زیباترین دوشیزه جهانی اوکراین

عکس های زیباترین دوشیزه جهانی اوکراین در سال جدید

عکس های زیباترین دختر اوکراین

عکس های زیباترین دوشیزه جهانی اوکراین در سال جدید

عکس زیباترین دوشیزه جهانی اوکراین

عکس های زیباترین دوشیزه جهانی اوکراین در سال جدید