پارس ناز پورتال

تصاویر طنز اعتیاد و ساخت شامپوی ترک اعتیار

مجموعه : کاریکاتور
تصاویر طنز اعتیاد و ساخت شامپوی ترک اعتیار
یک مقام مسئول هشدار داد: فریب شامپوی تریاک و ادکلن افیون که این روزها وارد بازار شده را نخورید چراکه خطرات جدی برای مصرف کننده هایش به همراه دارد.
 

فریب شامپوی ترک اعتیاد را نخورید

 

تصاویر طنز اعتیاد و ساخت شامپوی ترک اعتیار

 

تصاویر طنز اعتیاد و ساخت شامپوی ترک اعتیار

کاریکاتور مصرف مواد مخدر

 

تصاویر طنز اعتیاد و ساخت شامپوی ترک اعتیار

کاریکاتور اعتیاد به مواد مخدر

 

تصاویر طنز اعتیاد و ساخت شامپوی ترک اعتیار

کاریکاتور اعتیاد

 

تصاویر طنز اعتیاد و ساخت شامپوی ترک اعتیار

کاریکاتور مصرف مواد مخدر

 

تصاویر طنز اعتیاد و ساخت شامپوی ترک اعتیار

کاریکاتور سیگار کشیدن

 

تصاویر طنز اعتیاد و ساخت شامپوی ترک اعتیار

کاریکاتور تزریق مواد مخدر

 

تصاویر طنز اعتیاد و ساخت شامپوی ترک اعتیار

کاریکاتور مصرف مواد مخدر