پارس ناز پورتال

عکس های ستاره معروف سینما در کنار اعضای خانواده اش

عکس های ستاره معروف سینما در کنار اعضای خانواده اش

عکس های ستاره معروف سینما در کنار اعضای خانواده اش,اعضای خانواده محمدرضا گلزار به روایت تصویر:

 

محمد رضا گلزار  در کنار مادرش

عکس های ستاره معروف سینما در کنار اعضای خانواده اش

 پدر محمدرضا گلزار  ،مهندس پرویز گلزار

عکس های ستاره معروف سینما در کنار اعضای خانواده اش

بردیا برادر کوچکتر محمدرضا گلزار در کنار محمد رضا گلزار

عکس های ستاره معروف سینما در کنار اعضای خانواده اش

علیرضا گلزار برادر بزرگتر محمد رضا گلزار

عکس های ستاره معروف سینما در کنار اعضای خانواده اش

بردیا گلزار برادر کوچکتر محمد رضا گلزار

عکس های ستاره معروف سینما در کنار اعضای خانواده اش