پارس ناز پورتال

کدوی عجیبی که در حال انفجار است

کدوی عجیبی که در حال انفجار است

به گزارش پارس ناز، کشاورز آلمانی کدوی 320 کیلوگرمی را در مزرعه خود پرورش داد.

 

کدویی که با رشد بیش از حد خود گینسی می شود.

 

کدوی عجیبی که در حال انفجار است