"> واکنش های عجیب و دیدنی چند پسر جوان هنگام دیدن زایمان خانم

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

واکنش های عجیب و دیدنی چند پسر جوان هنگام دیدن زایمان خانم

واکنش های عجیب و دیدنی چند پسر جوان هنگام دیدن زایمان خانم

واکنش های عجیب و دیدنی چند پسر جوان هنگام دیدن زایمان خانم ، با باور به اینکه زایمان معجزه زندگی است خبرگزاری “بازفید” تعدادی پسر جوان را دورهم نشانده تا واکنش آنها را هنگام دیدن زایمان برسی نماید.

 

افکار متفاوت و واکنشها نیز متفاوت است.فکر نکنید این بخشی از یک نمایشنامه اموزشی است.نه!اینطور نیست.عین واقعیت است.

 

یکی از انها با دیدن فیلم می گوید”هیچ موقع زایمانی را از ابتدا تا انتها ندیده ام!”

 

یکی دیگر می گوید”داره یه چیزی تکون میخوره!

 

یکی دیگر از پسران می گوید:”خدای من!چیزی در حال بیرون امدن است!

 

یکی دیگر از جوانها با اظهار تعجب از زایمان خانم می گوید:”حس می کنم موجود فضایی را دارم مشاهده می کنم!

 

پنجمین نفر می گوید:”چرا همش خونیه!!!

 

افکار و نظرات هر چه باشد نشان دهنده این است که مردان از زایمان تصورات مختلف دارند.

واکنش های عجیب و دیدنی چند پسر جوان هنگام دیدن زایمان خانم

واکنش های عجیب و دیدنی چند پسر جوان هنگام دیدن زایمان خانم

واکنش های عجیب و دیدنی چند پسر جوان هنگام دیدن زایمان خانم