پارس ناز پورتال

به این میگن یارو رفته تو خواب ناز

به این میگن یارو رفته تو خواب ناز
 این کودک زیبای چینی اونقدر خستس که از بس خندیده خوابش میبره اونم یه خواب ناز
 
به این میگن یارو رفته تو خواب ناز

خستم میفهمی خسته

به این میگن یارو رفته تو خواب ناز
عکس نوزاد
به این میگن یارو رفته تو خواب ناز
 
بچه زیبا
 
به این میگن یارو رفته تو خواب ناز
 
بچه خوشگل
 
به این میگن یارو رفته تو خواب ناز
 
بچه ناز
 
به این میگن یارو رفته تو خواب ناز
 
عکس جالب
به این میگن یارو رفته تو خواب ناز
 
کوچولو ناز
به این میگن یارو رفته تو خواب ناز