پارس ناز پورتال

این مار عظیم و الجثه با خوردن جوجه تیغی غول پیکر خود کشی کرد

این مار عظیم و الجثه با خوردن جوجه تیغی غول پیکر خود کشی کرد

این مار عظیم و الجثه با خوردن جوجه تیغی غول پیکر خود کشی کرد پارس ناز :این بار مار پیتون قربانی طعمه ای شد که خودش بلعیده بود این مار که یک جوجه تیغی بزرگ را بلعیده بود به سرانجامی تلخ مبتلا شد و هم خودش و هم جوجه تیغی کشته شدند.

 

این مار عظیم و الجثه با خوردن جوجه تیغی غول پیکر خود کشی کرد

 

مارها همیشه در شکار طعمه ای که می خواهند بدست بیاورند با مهارت فوق العاده و زرنگی تمام این کار را انجام می دهند و طعمه را بعد از اینکه با سم یا فشار دادن از پای درآوردند شروع به بلعیدن طعمه می کنند اما گزارشی که در این مطلب می خوانید کاملا برعکس این گفته ها انجام شده است و یک مار پیتون که یک جوجه تیغی بزرگ را بلعیده بود به سرانجامی تلخ مبتلا شد و هم خودش و هم جوجه تیغی کشته شدند،که در زیر عکسهایی از این اتفاق را میبینید.

 

این مار عظیم و الجثه با خوردن جوجه تیغی غول پیکر خود کشی کرد

 

جوجه تیغی در درون شکم مار تیغ هایش را باز و در شکم مار فرو کرد. نتیجه، خونریزی داخلی مار و کشته شدن مار بود.

 

این مار عظیم و الجثه با خوردن جوجه تیغی غول پیکر خود کشی کرد

 

مأموران حیات وحش که با جثه عظیم و باد کرده مار پیتون مواجه شده بودند با باز کردن شکم مار، تیغ های جوجه تیغی را در جدار شکم مار یافتند و در این حال جثه مرده جوحه تیغی را نیز از درون شکم مار درآوردند.چچ

 

این مار عظیم و الجثه با خوردن جوجه تیغی غول پیکر خود کشی کرد

این مار عظیم و الجثه با خوردن جوجه تیغی غول پیکر خود کشی کرد