پارس ناز پورتال

اولین نمایشگاه و جشنواره ملی اسباب بازی

اولین نمایشگاه و جشنواره ملی اسباب بازی

اولین نمایشگاه و جشنواره ملی اسباب بازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 

پارس ناز: روز دوشنبه در مراسمی در مرکز آفرینش های فرهنگی هنری افتتاح شد.

 

بنا به گزارش روابط عمومی کانون ,اولین جشنواره و نمایشگاه ملی اسباب بازی توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از 12 الی 16 مرداد ماه 1394 در محل مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون واقع در خیابان حجاب تهران برگزار میگردد.

 

اولین نمایشگاه و جشنواره ملی اسباب بازیجشنواره و نمایشگاه ملی اسباب بازی

اولین نمایشگاه و جشنواره ملی اسباب بازی

جشنواره و نمایشگاه ملی اسباب بازی

اولین نمایشگاه و جشنواره ملی اسباب بازی

جشنواره و نمایشگاه ملی اسباب بازی

اولین نمایشگاه و جشنواره ملی اسباب بازی

جشنواره و نمایشگاه ملی اسباب بازی

اولین نمایشگاه و جشنواره ملی اسباب بازی

جشنواره و نمایشگاه ملی اسباب بازی

اولین نمایشگاه و جشنواره ملی اسباب بازی

جشنواره و نمایشگاه ملی اسباب بازی