پارس ناز پورتال

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Mercedes-Benz – Type S – 1927

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Audi – Imperator – 1929

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Volvo – PV36 Carioca – 1935

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Subaru – 360 – 1958

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Pontiac – GTO – 1964

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Porsche – 356 – 1948

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Renault – 4 CV – 1948

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Nissan – 240Z – 1970

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Opel – Kadett Roadster – 1938

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Mazda – MX-5 Miata Roadster – 1989

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Lotus – Elan – 1962

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Lamborghini – 350 GTV – 1963

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Ford – Thunderbird – 1955

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Honda – S600 – 1964

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Jaguar – SS 100 – 1936

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Fiat – 3 1-2 HP – 1899

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Ferrari – 288 GTO – 1984

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Dodge – Airflow Tanker Truck – 1938

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Chevrolet – Corvette C1 – 1953

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Citroen – Traction Avant 11B Cabrio – 1938

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Cadillac – LaSalle – 1927

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Buick – Model C – 1905

اولین خودروهای برتر کمپانی های برتر در دنیا

Bugatti – Type 41 Royale – 1932