پارس ناز پورتال

تصاویر بچه دار شدن ملکه انگلیس در این سن !؟

تصاویر بچه دار شدن ملکه انگلیس در این سن !؟

هرچند که تعویض پوشک کودکان کار معمولی برای خانواده سلطنتی نیست، اما ملکه انگلیس در اولین دیدار خود با فرزند جدید کیت و ویلیام اقدام به این کار کرد.

 

تصاویر بچه دار شدن ملکه انگلیس در این سن !؟

 

ملکه انگلیس در روز سه شنبه در کاخ خود، 20 دقیقه زمان را به این دختر اختصاص داد.

 

تصاویر بچه دار شدن ملکه انگلیس در این سن !؟

 

تصاویر بچه دار شدن ملکه انگلیس در این سن !؟

 

تصاویر بچه دار شدن ملکه انگلیس در این سن !؟