پارس ناز پورتال

جسد سارق زاهدانی ساعت ها برق گرفته ماند

جسد سارق زاهدانی ساعت ها برق گرفته ماند

جنازه سارق زاهدانی ساعت ها برق گرفته ماند پارس ناز :سارقی در حین دزدی یک دستگاه کولر گازی بر اثر برق گرفتگی فوت می کند و جنازه اش در همان حالت تا ساعت ها باقی می ماند.

 
جسد سارق زاهدانی ساعت ها برق گرفته ماند
 
جسد سارق زاهدانی ساعت ها برق گرفته ماند