پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

داداش دوقلو غیرتی که حتی در شکم مادر دست خواهرش را ول نکرد

داداش دوقلو غیرتی که حتی در شکم مادر دست خواهرش را ول نکرد

داداش دوقلو غیرتی که حتی در شکم مادر دست خواهرش را ول نکرد

 

پارس ناز : این خواهر و برادر آمریکایی تا آخرین لحظه دستان یکدیگر را گرفته بودند و همانطور که در عکس مشخص است در واقع قل پسر به نشانه حمایت دستان خواهر خود را در دست خودش گرفته است و با توجه به تمهیداتی که پزشکان قبل از زایمان به کار بستند باز هم این پسر سرسخت حاضر به جدا شدن از خواهر خود نبود و سرانجام پزشکان مجبور شدند که عمل سزارین را انجام بدهند.

 

داداش دوقلو غیرتی که حتی در شکم مادر دست خواهرش را ول نکرد

 

داداش دوقلو غیرتی که حتی در شکم مادر دست خواهرش را ول نکرد