پارس ناز پورتال

آموزش تصویری تهیه دسر کیک میوه ای

مجموعه : آموزش آشپزی
آموزش تصویری تهیه دسر کیک میوه ای
آموزش تصویری تهیه دسر کیک میوه ای

هندوانه را به صورت گرد برش زده مانند شکل و پوست آن را بگیرید

آموزش تصویری تهیه دسر کیک میوه ای

طالبی را هم مانند هندوانه برش زده و پوست آن را بگیرید

آموزش تصویری تهیه دسر کیک میوه ای

کیوی را ورقه ورقه برش زده و با قالب لبه های آن را حالت بدهید

آموزش تصویری تهیه دسر کیک میوه ای

میوه ها را به صورت طبقه ای مانند شکل تزیین کنید برای زیبایی از میوه های دیگر هم استفاده کنید