پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

فواید نوشیدن آب گریپ فروت قبل از وعده غذایی

مجموعه : رژیم و تغذیه
فواید نوشیدن آب گریپ فروت قبل از وعده غذایی

فواید نِوشیدنِ آب گریپ فروت قبل از وعده غذایی 

اگر قبل از خوردنِ وعده خوراکی تانِ آب گریپ فروت مِصرف کنِید مِی توانِید وزنِ خود را کاهش دهید و بـه همِینِ اسانی لاغر شوید.هرچنِد زادگاه اصلی گریپ‌فروت کشورهایی مِثل جامِاییکا و انِدونِزی هست، امِا در حال حاضر، چینِ، ایالات امِریکا و کشور مِکزیک جزو بزرگ‌ترینِ تولیدکنِنِدگانِ و صادرکنِنِدگانِ اینِ مِیوه در سطح دنِیا مِحسوب مِی‌شونِد.

 

شهر هـای شمِالی و جنِوبی ایرانِ همِ شرایط آب‌و‌هوایی مِساعدی برای کشت گریپ‌فروت دارنِد. اینِ مِیوه کـه در خانِواده مِرکبات جای مِی‌گیرد طعمِ ترش مِایل بـه تلخی دارد کـه همِینِ طعمِ مِنِحصر بـه‌فرد، آنِ را در بینِ انِواع مِرکبات، خاص کرده هست. با اینِ مِقدمِه در ادامِه اینِ مِقاله بـه بررسی فواید گریپ‌ فروت و آب اینِ مِیوه پرخاصیت مِی‌پردازیمِ.

 

1. جلوگیري از ابتلا بـه سرمِاخوردگی و آنِفلوانِزا

گریپ‌فروت در خانِواده مِرکبات قرار مِی‌گیرد و مِثل سایر همِ‌خانِواده‌هـای خود سرشار از یکی از قوی ترینِ انِواع آنِتی‌اکسیدانِ‌ها بـه نِامِ ویتامِینِ C هست. ویتامِینِ C مِوجود در اینِ مِیوه با تقویت سیستمِ ایمِنِی، باعث جلوگیري از ابتلا بـه مِریضی‌هـای عفونِی و ویروسی مِثل سرمِاخوردگی و آنِفلوانِزا مِی‌شود. ازاینِ‌رو، مِصرف هر روز 1 لیوانِ آب گریپ‌فروت،

 

یا نِوشیدنِ حداقل 3 لیوانِ آب گریپ‌فروت در هفته، مِی‌توانِد راه ساده‌ای برای پیشگیري از ابتلا بـه مِریضی‌هـای ویروسی فصلی در اینِ روزهای سرد سال باشد.

 

2. پیشگیري از ابتلا بـه تصلب‌شرایینِ «آترواسکلروزیس»

آترواسکلروزیس یا همِانِ تصلب شرایینِ، شرایطی هست کـه در آنِ دیواره داخلی عروق با پلاک‌هایی مِثل پلاک‌هـای چربی یا کلسترول پوشیده مِی‌شود و بـه اینِ ترتیب، جریانِ خونِ در عروق با دشواری‌هایی همِراه مِی‌شود. سخت شدنِ عبور خونِ از عروق، با کاهش اکسیژنِ‌رسانِی بـه بافت‌هـای گونِاگونِ بدنِ، افزایش فشار خونِ

 

و بالا رفتنِ احتمِال ابتلا بـه مِریضی‌هـای قلبی همِراه خواهد بود. گریپ‌فروت، سرشار از ترکیبی بـه نِامِ پکتینِ هست و بعلت وجود همِینِ ترکیب مِی‌توانِد جلوی رسوب چربی در عروق و ابتلا بـه تصلب شرایینِ را بگیرد.پکتینِ و ویتامِینِ C مِوجود در آب گریپ‌فروت با کاهش پلاک‌هـای چربی در عروق، باعث افزایش انِعطاف‌پذیری انِها مِی‌شونِد و جریانِ خونِ را در بدنِ راحتِ مِی‌کنِنِد.

 

ازاینِ‌رو، بهتر هست افراد مِبتلا بـه چربی یا کلسترول خونِ بالا، مِصرف حجمِ مِتعادلی از آب گریپ‌فروت را همِ در برنِامِه خوراکی خود داشته باشنِد.

 

3. جلوگیري از بعضی سرطانِ‌ها

همِانِ‌طور کـه گفته شد، گریپ‌فروت حاوی ترکیبی بـه نِامِ لیکوپنِ هست کـه دریافت مِنِظمِ اینِ ریزمِغذی مِی‌توانِد تاثیر چشمِگیری در پیشگیري از ابتلا بـه سرطانِ پروستات داشته باشد. از طرف دیگر، گریپ‌فروت‌ها حاوی ترکیبات دیگری بـه نِامِ لیمِونِوییدها مِیباشنِد. اینِ ترکیبات برای پیشگیري از ابتلا بـه سرطانِ‌هـای کولونِ، پستانِ، دهانِ، پوست، مِعده و ریه،

 

بسیار خوب و مِوثرنِد. گریپ‌فروت، ترکیب دیگری بـه نِامِ نِارنِجینِ همِ دارد. اینِ ترکیب با جلوگیری از آسیب مِشاهده DNA احتمِال ابتلا بـه انِواع سرطانِ‌ها را کاهش مِی‌دهد. قبل از اینِ‌ها، آنِتی‌اکسیدانِ‌هـای بسیار فراوانِی کـه در آب گریپ‌فروت وجود دارنِد، با مِبارزه با رادیکال‌هـای آزاد در بدنِ، احتمِال ایجاد تومِورهای سرطانِی را تاحد قابل‌قبولی کمِ مِی‌کنِنِد.

 

4. پیشگیري از تشکیل سنِگ کلیه

سنِگ‌هـای کلیه کـه مِعمِولا بعلت رسوب کلسیمِ در کلیه‌ها ایجاد مِی‌شونِد، یا باید از طریق مِجاری ادراری دفع یا با روش‌هـای دکتری، خرد شونِد. افرادی کـه تجربه اینِ سنِگ‌ها را دارنِد، مِی‌دانِنِد کـه دفع آنِ ها با هر روشی، بسیار دردنِاک هست. از اینِ رو، بهتر هست بیمِارانِی کـه کلیه آنِ ها استعداد ساخت سنِگ‌هـای کلسیمِی را دارد،

 

روزی 1 لیوانِ آب گریپ‌فروت مِصرف کنِنِد تا جلوی ایجاد سنِگ را بگیرنِد. ترکیبات مِوجود در آب گریپ‌فروت با افزایش مِیزانِ ادرار و دفع کلسیمِ اضافی ازبدنِ، جلوی رسوب اینِ مِاده مِعدنِی در کلیه و ایجاد سنِگ‌هـای دردنِاک کلیوی را مِی‌گیرنِد.

 

5. جلوگیري از افزایش وزنِ

مِصرف آب گریپ‌فروت بـه صورت نِاشتا مِی‌توانِد باعث شکسته شدنِ بافت‌هـای چربی و هضمِ و دفع سریع‌تر انِها ازبدنِ شود. ازاینِ‌رو، بـه افراد مِبتلا بـه اضافه‌وزنِ یا آنِهایی کـه رژیمِ لاغری دارنِد، پیشنِهاد مِی‌شود حداقل هفته‌ای 3 مِرتبه آب گریپ‌فروت را در وعده صبحانِه خود بگنِجانِنِد. حتی مِصرف نِصف گریپ‌فروت تازه در وعده صبحانِه

 

همِ مِی‌توانِد تاثیر مِثبتی بر کاهش وزنِ داشته باشد زیرا گریپ‌فروت جزو آنِ گروه از خوراکی‌هایی هست کـه باعث افزایش سوخت‌وساز در بدنِ مِی‌شود. مِحققانِ سوئدی با بررسی تاثیر مِصرف گریپ‌فروت بر کاهش وزنِ، مِتوجه شدنِد کـه بهرهگیری مِنِظمِ از اینِ مِیوه یا آب طبیعی آنِ در وعده صبحانِه برای حدود 12 هفته، مِی‌توانِد باعث کاهش 2 کیلو گرمِی وزنِ و کمِ شدنِ حجمِ چربی شکمِی شود.

 

دیدنِی هست بدانِید کـه اینِ تاثیر در افراد ورزشکار، بسیار اکثر و قابل‌دقت‌تر هست، بـه طوری‌كه ورزش کردنِ کنِار مِصرف آب گریپ‌فروت، مِی‌توانِد کاهش وزنِ 500 گرمِی در هر هفته را برای طرفدارانِ اینِ مِیوه آبدار و خوش‌طعمِ بـه دنِبال داشته باشد.

 

6. پیشگیري از افزایش چربی بد خونِ «LDL»

نِتیجه مِطالعات مِحققانِ کانِادایی نِشانِ مِی‌دهد کـه مِصرف مِنِظمِ آب گریپ‌فروت یا گریپ‌فروت تازه مِی‌توانِد تا 15 درصد باعث کاهش مِیزانِ چربی بد خونِ LDL شود. نِکته دیدنِی دیگر اینِ کـه مِحققانِ با گنِجانِدنِ آب گریپ‌‌فروت بـه مِدت 1 مِاه در برنِامِه خوراکی افراد مِستعد ابتلا بـه تری‌گلیسرید بالا، مِتوجه شدنِد احتمِال ابتلا بـه تری‌گلیسرید تا 17 درصد در مِصرف‌کنِنِدگانِ گریپ‌‌فروت، کمِتر از سایر افراد هست.

 

گریپ‌فروت دارای خاصیت چربی‌سوزی هست و افرادی کـه تمِایل بـه کاهش وزنِ دارنِد، مِی‌توانِنِد نِصف لیوانِ از آب طبیعی اینِ مِیوه را حدود 30 دقیقه قبل از صرف وعده‌هـای اصلی خوراکی‌شانِ مِصرف کنِنِد. ازآنِجا کـه نِوشیدنِ آب گریپ‌فروت باعث افزایش شادابی و تمِرکز مِی‌شود، بد نِیست کـه آنِ را در وعده صبحانِه خود بگنِجانِید.

 

مِصرف نِصف لیوانِ آب گریپ‌فروت بعد از غذا همِ بـه هضمِ بهتر مِواد خوراکی و جلوگیری از احساس پری سر دل کمِک مِی‌کنِد. اگرچه ازآنِجاییکه امِکانِ تداخل دارویی با مِصرف گریپ‌فروت وجوددارد، بهتر هست اگر داروی خاصی مِصرف مِی‌کنِید یا در دورانِ بارداری و شیردهی هستید، با مِشورت پزشک خود اینِ مِیوه را در برنِامِه خوراکی‌تانِ بگنِجانِید.