پارس ناز پورتال

قاصدک 24

اس ام اس زیبا و خواندنی درباره خوشبختی

مجموعه : اس ام اس جدید
اس ام اس زیبا و خواندنی درباره خوشبختی

اس ام اس زیبا و خواندنی درباره خوشبختی

اس ام اس خوشبختی عاشقانه جدید زیبا
معنای خوشـبختی این است
که در دنیا کسی هست بی اعتنا به نتیجه دوستت دارد.
.
.
.
.
.
اس ام اس خوشبختی عاشقانه جدید زیبا
برای باور خوشـبختی این روزهایم !
تنها دستهای تو را کم دارم
و کمی شـانه هایت را !
کجا پنهان کرده ای
خوشـبختی مرا؟ .
.
.
.
.
.
اس ام اس خوشبختی عاشقانه جدید زیبا
خوشـبختی یعنی
واسه مهم های زندگیتون
مهم باشـید.
.
.
.
.
.
اس ام اس خوشبختی عاشقانه جدید زیبا
میدانستم رویا بود !
من و تو
بعید بود آن همه خوشـبختی !
حتی در تصور خدا هم نبود
حق داشـت که برآورده نکرد .

 

بی شـک !
خوشـبختی من چیزی نیست جز
انقباض چند عضله صورت !
و سه چین کنار چشـم تو.
.
.
.
.
.
اس ام اس خوشبختی عاشقانه جدید زیبا
خوشـبختی بر سه پایه استوار است!
فراموش کردن تلخی های دیروز
غنیمت شـماردن شـیرینی های امروز !
امیدواری به فرصت های فردا .
.
.
.
.
.
اس ام اس خوشبختی عاشقانه جدید زیبا
سرت را که روی سینه ام بگذاری
هیچ صدایی نخواهی شـنید !
دل من طاقَت این همه خوشـبختی را ندارد .
.
.
.
.
.
اس ام اس خوشبختی عاشقانه جدید زیبا
پرسیدم از من تا خوشـبختی چقدر فاصله است؟ گفتند از تو تا خودت.
.
.
.
.
.
اس ام اس خوشبختی عاشقانه جدید زیبا
خوشـبختی چیز عجیبی است !
وقتی میاد گامهایش آنقدر آرام است
که شـاید صدای پایش راﻫﻢ نشـنوی !
اما وقتی نیست دردش را تا مغز
استخوان ﺣﺲ ﻣﻴﻜنی .
.
.
.
.
.
اس ام اس خوشبختی عاشقانه جدید زیبا
خوشـبختی گمشـدهٔ همه ماست
مواظب باشـیم اگر آن را پیدا کردیم ، خودمان را گم نکنیم .
.
.
.
.
.
اس ام اس خوشبختی عاشقانه جدید زیبا
خوشـبختی یعنی بعد یه روز مزخرف وقتی خسته بیای خونه یکی بهت بگه نبینم غصه چیزیو بخوری تا من پیشـتم باید همیشـه بخندی .
.
.
.
.
.
اس ام اس خوشبختی عاشقانه جدید زیبا
اگر کسی گلی را دوست داشـته باشـد که در میلیونها سیاره فَقط یکی از آن وجود داشـته باشـد،
وقتی به آن سیاره ها نگاه می کند احساس خوشـبختی می کند و با خود می گوید:
گل من در یکی از این سیاره هاست .
.
.
.
.
.