پارس ناز پورتال

قاصدک 24

اس ام اس فلسفی و عارفانه جدید 96

اس ام اس فلسفی و عارفانه جدید 96

اس ام اس فلسفی و عارفانه جدید 96 

بهره گیری از سخن بزرگان در پیام ها به صورت اس ام اس کاری بسیار پسندیده هست که همۀ ما گهگاهی آن را انجام می‌دهیم.مثل اس ام اس هاي فلسفی زیر:

 

در یک رودخانه نمی‌توان دو بار آب تنی کرد

 

اس ام اس فلسفی 96

همه ي وقت باید پس از تراژدی هاي بزرگ فین کنیم

 

اس ام اس فلسفی 96

صورت شما کتابی هست که مردم می‌توانند از آن چیزهای عجیب بخوانند

 

اس ام اس فلسفی 96

من شخصاً همۀ وقت} آماده ي چیز یاد گرفتن هستم، هر چند همۀ وقت} هم دوست ندارم به من چیزی یاد بدهند

 

اس ام اس فلسفی 96

شجاعت را به حق در صدر صفات برجسته انسان دانسته اند… زیرا این صفت تکیه گاه صفت هاي دیگر هست
.
.
.
.

 

اس ام اس فلسفی 96

من شخصأ دوست دارم بیاموزم، اگرچه همه ي وقت نفرت دارم از اینکه به من بیاموزند

 

اس ام اس فلسفی 96

از چشم‌انداز ابدیت به همه ي چیز بنگرید تا مشاهدات شما از زمان تاثیر نپذیرد

 

اس ام اس فلسفی 96

هر زمان که شراره‌هاي خشم در درون‌تان جرقه میزند، تردید نکنید که به سوی باتلاقی زمین‌گیر کننده گام برمی‌دارید

 

اس ام اس فلسفی 96

پیش از کسب اعتماد دیگران، اعتماد خودتان را به آنان نشان دهید

 

اس ام اس فلسفی 96

تلاش کردن و نتیجه نگرفتن، بهتر از هرگز تلاش نکردن هست

 

اس ام اس فلسفی 96

تا زمانی که بذر مهر و محبت را در کشتزار دل پرورش ندهیم، احساس کامروایی نمیکنیم.

 

اس ام اس فلسفی 96

این دست و آن دست کردن کارها سبب می شود که زمان گرانمایه‌ي امروز را نیز از دست بدهید

 

اس ام اس فلسفی 96

نچه راکه در دنیای گمان، خواستارش هستید، در تنهایی با پژواکی بلند بخواهید

 

اس ام اس فلسفی 96

تنها راه دگرگون ساختن انچه که به آن خو گرفته ایم، تکرار رفتارهای تازه هست.

 

اس ام اس فلسفی 96

آسانسوری که بتواند شما را به بالاترین طبقه ي کامیابی برساند، از کار افتاده هست و شما ناگزیرید که راهروی کامیابی را پله پله بالا بروید

 

اس ام اس فلسفی 96

به جای اینکه به باغ دیگران سرک بکشید و ذهن خود را به کار ایشان متمرکز کنید، به کار خود بپردازید و هر چه میخواهید در باغ خود بکارید

 

اس ام اس فلسفی 96

اگر قرار هست زندگی خود را برای چیزی خرج کنیم، بهتر هست که آن را خرج لطافت یک لبخند و یا نوازشی عاشقانه کنیم

 

اس ام اس فلسفی 96

ﻫﺎﻧﺎ ﻣﮏ ﮐﯽ:ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻗﺎﯾﻖ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﯿﻢ
ﺩﮐﺴﺘﺮ:ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﮕﺮﺍﻧﻢ ﻣﯿﮑﻨﻪ