پارس ناز پورتال

قاصدک 24

اس ام اس و پیام های تبریک برای روز آتش نشان

اس ام اس و پیام های تبریک برای روز آتش نشان

اس ام اس و پیام های تبریک برای روز آتش نشان

 

متن روز آتش نشان

شعله هـای زرد و قرمز تو را بـه یاد چه می اندازند؟ شعله هایی کـه گاهی آنقدر بی رحمند کـه همه ی ي چیز را می بلعند. اگر چه این شعله ها زیبایی خاص خود را دارند ؛ اما گاهی بـه خاطر اندکی بی دقتی یا شاید هم بـه خاطر بازیگوشی یک کودک حادثه ای برزگ رقم بخورد.

 

 بـه یاد آور لحظه ای را کـه همه ی ي تلاش میکنند برای مهار عامل مرگ !

 

لحظه ای کـه همه ی ي در دستشان سطل آبی است یا لحظه ای کـه صدای ناله از خانه هایی کـه بـه خاکستر تبدیل می گردند بلند میشود….

 

این‌ها تنها یک حادثه نیست ؛ بلکه عبرتی است برای همگان تا بدانند کـه : حادثه هیچ وقت خبر نمی کند

 

آری؛ بـه یاد آور لحظه ای را کـه مأموران آتش نشانی با تلاش وصف ناپذیری و با بـه خطر انداختن و نادیده گرفتن زندگی خود با تمام وجود برای نجات همنوعشان تلاش میکنند. لحظات مرگ و زندگی؛ لحظاتی کـه گاه صدای ناله را میتوان شنید و گاه تنها سکوتی مرگبار است.

 

لحظاتی کـه درون هیچ کس آرام و قرار نیست.

 

مأموران آتش نشانی تلاش خود را برای عدم گسترش شعله هـای مرگ میکنند؛ اما آیا میتوان این خسارت سنگین را جبران کرد؟ مسلماً دیگر همه ی ي چیز بـه خاکستر تبدیل شده و تنها نتیجه اخلاقی از این حادثه، عبرت گرفتن و بیشتر دقت نمودن است.

اس ام اس و پیام های تبریک برای روز آتش نشان

شعله هـای سرکش و خشمگین و سوزان را فرو می نشانی با دنیایی از دلهره. همه ی ي روز و شبت را با آتش، پنجه می افکنی تا هیچ خانواده ای، شبی را بی خانه پلک نبندد.

 

پیشانی تو را می بوسم کـه خط هـای سرنوشت بسیاری از انسان ها بـه پیشانی تو گره خورده است.

 

سرنوشت هـای سوخته را با ابرهای عشق، بـه بهار پیوند می زنی و هر کجا کـه قدم می گذاری، امید جوانه می زند.

 

تو می تواني عشق و امید را از زیر انبوهی از خاکستر بیرون بکشی و آسمان آبی را بـه پنجره هـای دود گرفته نشان بدهی.

 

دست هـای تو، نشانه آخرین ثانیه هـای ناامیدی اند و لبخندت، آغاز زندگی و شروعی دوباره است.

 

تنها دشمنی کـه می شناسی، آتشی است کـه چشم بـه خاکستر کردن خانه امید دیگران دلبسته است.

 

تو مهربان ترین آشنایی هستی کـه بـه یاری امیدهایی می شتابی کـه تا خاکستر شدن، زمانی بیش، فاصله ندارند.

 

سرنوشت خانه هـای بزرگ بـه دست هـای کوچک تو گره خورده است. ثانیه ای نمی توان بـه شعله هـای سرکش آتش اندیشید؛ وقتی کـه نامی از تو نباشد.

 

خوب می‌دانم کـه هیچ شبی، بی دلهره و اضطراب پشت سر نگذاشته ای. شب هایت را پاس می داری تا خواب شهر، بـه آرامش بگذرد. پشت پلک هـای تو آرامش جریان دارد. تو از هزاران فرشته نجات زمین این شهر هـای دور و نزدیکی کـه من می شناسم.

 

همیشه باشی تا آتش، خاکسترنشین شود.

اس ام اس و پیام های تبریک برای روز آتش نشان

جملات زیبا درباره آتش نشان

 

از درون گر گرفته ای. دستانت، راز سرشار رودخانه هـای جاری است. چون دریا موج میزنی و در خویش نمی گنجی

 

بلندتر از شعله ها قد کشیده ای.

 

فراموش کرده ای ثانیه هایت را. بی تابی اتفاق را تاب نمی آوری.

 

می‌روی و تمام رودهای جهان، بـه قامت تو اقتدا میکنند.

 

می دوی و میان دود و خاکستر گم می شوي.

 

همه ی ي چیز، دور و برت زبانه میکشد. خشم کهنسال شعله هـای ناگهان، روبه رویت می پیچد. از خود می گذری تا دست هـای مهربانت، تلخی سوزان حادثه را در هم بریزد.

 

زلال، چون آب ایستاده ای و حادثه تو را نمی سوزاند.

 

بی کمک دست هـای تو، روزهای گداخته مان نمی گذرد، وقتی اتفاق بی هنگام، قصد درهم پیچیدن زندگی مان را دارد.روزهایت می گذرد و بـه هیچ چیز فکر نمی کني جز لبخندهای سوخته ای کـه از لابه لای دود و آتش بیرون می کشي.

 

بـه هیچ چیز نمی اندیشی، جز نگاه هـای ملتمسی کـه فریاد می زنند و جز تو هیچ کس را یارای کمک نیست.

 

روزهایت می گذرند و تو چون شمع می سوزی.

 

راز فداکاری ات، دهان بـه دهان میچرخد.

 

شهر بـه تو می بالد.

 

وقتی شعله در شعله می پیچد، بـه هیچ چیز نمی اندیشی؛ مگر آن سوی آتش.

 

زلال دست هـای مهربانت، راز آرامش لحظه هایی است کـه شعله ورند و عصیانگر، اگر نباشی.

بزرگمرد!

 

دست بر شقیقه هایت گذاشته ای و خواب از تو می گریزد. بـه عقربه هـای ساعت خیره شده ای و نگاه میکنی آن سوی حادثه هایی را کـه آرزو می کني هیچ گاه رخ ندهند.

اس ام اس و پیام های تبریک برای روز آتش نشان