پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

اشتباهاتی که دختران در ابتدای رابطه عاطفی انجام می دهند

اشتباهاتی که دختران در ابتدای رابطه عاطفی انجام می دهند

اشتباهاتی که دختران در ابتدای رابطه عاطفی انجام می دهند 

در اینبخش بـه مرور و بررسی اشتباهاتی کـه دختران در ابتدای رابطه عاطفی انجام می‌دهند میپردازیم. همه ی یک روز درگیر مسائل عاطفی میشوند و این جزئی از زندگی انسان اسـت، اما در حال حاضر ودر این عصر روابط پیچیده و بسیار ناپایدار هستند، شـما باید قبل از این کـه وارد یک چهارچوب عاطفی با جنس مخالف تان شوید، درباره نکاتی اطلاعات داشته باشید. در ادامه با پارس ناز همراه باشید.

 

به طرف مقابل اجازه می دهید شما را کنترل کند

گاهی دریک رابطه چنین جملاتی گفته میشود: مـن این کفش ها را دوست ندارم. چراباید با همکارانت بیرون بروی وقتی باعث حسادت مـن میشود؟ دوست ندارم انقدر با مادرت صحبت کنی، او روی تـو تاثیر میگذارد. این یک واقعیت اسـت کـه مـا در رابطه هم دیگر را تغییر و بـه هم شکل میدهیم.

اشتباهاتی که دختران در ابتدای رابطه عاطفی انجام می دهند

اما اگر بنا باشد کـه فقط شـما تغییر کنید، یا طرف مقابل تان با دخالت هایش بـه حریم خصوصی شـما وارد شود و یا فرصت هاي هاي خوب اجتماعی تان را خراب کند، فقط احساس ناخوشایندی برای شـما در پی خواهد داشت. لازم اسـت محکم و استوار باشید تا بتوانید جنبه هاي مهم زندگی تان را در امان نگه دارید.

 

خودتان را نادیده میگیرید

رشد و پیشرفت رابطه بـه دو عامل بستگی دارد، یکی گذشت زمان و دیگری احساسات. بعضی ها شـما رابه سرعت مجذوب می‌کنند و بـه اسانی تغییر میدهند و فرصتی برای بحث و بررسی باقی نمی گذارند. در چنین مواردی شـما یا از عهده اش بر می‌آیید و یا تسلیم میشوید.

اشتباهاتی که دختران در ابتدای رابطه عاطفی انجام می دهند

راه سومی وجود ندارد. زمانی کـه عاشق بشوید دیگر نظارت چنین روند مضحکی سخت خواهد بود. این موضوع برای زنها با تمایل ذاتی شان بـه فداکاری و حفظ رابطه و با ذهنیت خوشحال و راضی نگه داشتن طرف مقابل شان، سخت تر هم خواهد بود چرا کـه فکر می‌کنند زنها باید از شریک شان مراقبت کنند.

 

بسیار سریع و مصمم هستید

شاید در نخستین لحظه اي کـه وی را دیدید فکر کردید کـه تنها آدم زندگی تان و مرد رویا هاي تان خواهد بود، و شروع کردید بـه خیال بافی راجع بـه خانه اي نقلی و زیبا و با چند تا بچه و همسری کـه وقتی از سر کار می‌رسد شـما رابه لبخند و شادی مهمان میکند.

اشتباهاتی که دختران در ابتدای رابطه عاطفی انجام می دهند

بسیار عالی! چرا کـه نه؟ ولی این میان یک چیز وجوددارد، این خیال بافی ها بـه انتظارات واقع بینانه آسیب می‌زند و باعث می‌شود کـه یک زن در مورد احساسش دچار اشتباه شود. بـه علاوه این طرز برخورد باعث ترسیدن و فراری دادن طرف مقابل می‌ شود و رابطه را قبل از آنکه شروع شود بـه اتمام می‌رساند.

 

دوستان و خانواده را کنار می گذارید

این جالب نیست کـه شـما بـه محض این کـه وارد یک رابطه شدید، کسانی کـه دوست دارید را فراموش کنید. بعضی زنها استاد این کارند. انها وقتی کـه آزاد هستند وقت کافی صرف صحبت کردن و بیرون رفتن با دوستان و خانواده می‌کنند.

اشتباهاتی که دختران در ابتدای رابطه عاطفی انجام می دهند

اما بـه محض آشنا شدن با یک مرد، تمام روابط شان را قطع می‌کنند و زمانی کـه دوباره دلشان برای آن ها تنگ شود اینبار آن ها هستند کـه دوری می‌کنند. این ماجرا غم انگیز اسـت اما صحت دارد.

 

بد اخلاق و غرغرو هستید

گفت و گو کردن همیشه خوب اسـت و بشما کمک میکند کـه مشکلات موجود در رابطه را حل کنید و بـه تفاهم برسید. ولی اگر در حرف ها و بحث هاي شـما حالتی از غر زدن و خشونت پنهان وجود داشته باشد خطرناک اسـت.

اشتباهاتی که دختران در ابتدای رابطه عاطفی انجام می دهند

بله غرولند کردن شکلی از خشونت اسـت کـه بعد ازآن جراحت و کبودی روی بدن بـه جا نمی‌ماند ولی زخم هایي روی رابطه بـه وجود می آورد. بـه علاوه غر زدن هیچ فایده اي برای رابطه ندارد و بجای صمیمیت، باعث فاصله و جدایی میشود.

 

حسادت

دریک رابطه ي نوپا حسادت مشکلی رایج اسـت. کـه در قالب حرف ها و کارهایی از قبیل: چرا با دختر فروشنده انقدر حرف زدی؟ چرا با آن یکی گرم گرفتی؟

اشتباهاتی که دختران در ابتدای رابطه عاطفی انجام می دهند

چک کردن تلفن همراه، سوال پیچ کردن درباره ي این کـه کجا و با چـه کسی بوده و چرا انقدر طول کشیده؟ ابراز میشود. در نهایت این رفتار ها طرف مقابل خواهد گفت: بس کن! و هرچه سریع‌ تر از دست شـما بـه دورترین نقطه فرار میکند. پس اگر نمی‌خواهید چنین اتفاقی بیفتد بهتر اسـت دست از حسادت بردارید و سخت نگیرید.

 

پر حرفی کردن

کمتر مردی پیدا میشود کـه آنقدر صبور باشد کـه در نخستین دیداربه قصه ي کل زندگی شـما با ریزترین جزییات گوش دهد. بعداً فرصت هاي زیادی وجوددارد کـه بتوانید از اعترافات خود، دلیل طلاق والدین تان، شکست هاي عاطفی و ماجراهای مدرسه تان حرف بزنید.

اشتباهاتی که دختران در ابتدای رابطه عاطفی انجام می دهند

همچنین کمتر مردی حاضر اسـت کار هاي شـما برای تغییر دادن او، رفع عیب هایش، اصلاح رفتار هایش و نظر دادن راجع بـه انتخاب هایش را تحمل کند. متاسفانه هیچ مردی از خطابه کردن خوشش نمی‌آید و وقتی کـه دچار مشکلی شده سیلی از کلمات شـما سرسام آور اسـت. او فقط بـه آرامش و زمان احتیاج دارد.

 

بیش از حد خوبی کردن

حتماً زنانی را دیده اید کـه بیش از حد خوب هستند و درست رفتار می‌کنند. آنهایی کـه برای خشنودی و جلب رضایت یک مرد هر کاری میکنند. بعضی هاي شان بـه آب و آتش میزنند کـه برای بـه دست آوردن او با خود می‌گویند:

اشتباهاتی که دختران در ابتدای رابطه عاطفی انجام می دهند

این آخرین فرصت مـن اسـت کـه وی را برای همیشه برای خودم نگه دارم. چرا کمتر کسی از چنین فداکاری خوشش می‌آید؟ زیرا چنین رفتاری خفه کننده اسـت و آدم را در ملغمه‌ اي از انتظارات و احتیاجات می اندازد. این احساسات بیش از حد از کسانی سر می‌زند کـه در روابط گذشته خود موفق نبوده‌ اند.

 

به شریک تان در رابطه فرصت دلتنگی نمی دهید

تلاش می‌کنید کـه نشان دهید او برایتان مهم اسـت و تا هروقت ودر هر کجا کـه بخواهد کنارش می‌مانید. در جمع خانوادگی، کاری، دریک مهمانی با دوستانش، هر کجا کـه باشد. طبیعی اسـت کـه در ابتدای رابطه طرفین دوست دارند کـه باهم باشند، لحظات باهم بودن شان بـه سرعت می گذرد و کنار هم نبودن برایشان سخت اسـت.

اشتباهاتی که دختران در ابتدای رابطه عاطفی انجام می دهند

با این حال این نکته اهمیت دارد کـه برای وجود خودتان و مراقبت از زندگی خودتان خارج از رابطه هم وقتی اختصاص دهید و همچنین بـه شخص مقابل هم فضایی خالی برای خودش بدهید. تبدیل شدن بـه جزئی از او، غیرقابل جدا شدن و همیشه و همه ی جا بودن ایده ي خوبی نیست.

 

همیشه در دسترس هستید

همیشه منتظر تماسش هستید، مرتب پیام می‌دهید و برای یک قرار التماس میکنید. هر وقت او بخواهد شـما را ببیند آماده هستید. برنامه هاي تان را تغییر میدهید و قرار هاي تان را لغو می‌کنید.

اشتباهاتی که دختران در ابتدای رابطه عاطفی انجام می دهند

اینها باعث نمیشود کـه او روزی مایوس نشود و دست از رابطه نکشد. برعکس این یک اشتباه بزرگ اسـت. درستش این اسـت کـه در ابتدای رابطه نشان دهید شـما هم زندگی خودتان را دارید. سر قرار هایي کـه لحظه آخر بشما خبر میدهد نروید. زیرا بـه این ترتیب کار دیگری برای او باقی نمیگذارید کـه برایتان انجام دهد.

 


 

و در ادامه همین بحث چیزهایی که در همه زوج های خوشبخت مشترک است

 

چـه شـما رابطه اي جدید آغاز کرده‌اید و چـه سالهاست کـه متاهل اید، فرقی نمیکند در هر صورت ماندن دریک رابطه و نگه داشتن آن سخت بنظر می‌رسد. مهم نیست کـه چـه قدر یک نفر را دوست دارید و چـه قدر اشتراکات با یک دیگر دارید، در هر صورت روزهای سختی هم پیش رو خواهید داشت. هر رابطه اي با روابط دیگر متفاوت اسـت.

 

آنها از علایق یکدیگر حمایت می کنند

نیازی نیست کـه شـما درک کنید چرا شریک زندگی تان غرق در سریال بازی تاج و تخت میشود. چرا تنیس، پخت و پز و یا هر چیز دیگری را بیش از حد دوست دارد.

اشتباهاتی که دختران در ابتدای رابطه عاطفی انجام می دهند

برای کسانی کـه یک دیگر را دوست دارند لازم نیست همه ی چیز مشابه باشد اما مهم اسـت کـه از هم و احساسات هم حمایت کنند. هیچ چیز جذابتر ازآن نیست کـه ببینید طرف مقابل شـما از همان چیزی کـه شـما هیجان زده می‌شوید، لذت می‌برد.

 

آنها پس از قهر و دعوا برای خواب به رختخواب نمی روند

ممکن اسـت وسوسه انگیز باشد کـه استدلال خودرا بیان کرده و ازآن بـه شدت دفاع کنید و بعد هم احساس کنید کـه برنده اید اما یادتان باشد با این حس و حال یعنی وقتی خودتان یا شریک تان غمگین و خشمگین هستید هیچ وقت بـه رخت خواب نروید زیرا دقیقا با همان حال روزبعد از خواب بیدار میشوید.

اشتباهاتی که دختران در ابتدای رابطه عاطفی انجام می دهند

اگر بحثی بین تان پیش آمده، قبل از خوابیدن آنرا حل کنید و یا با آرامش بیشتری باهم صحبت نمایید و ادامه اش رابا مهربانی بـه فردا موکول کنید. بدین شکل روزبعد انرژی بهتری برای ادامه بحث خواهید داشت و کارتان بـه درگیری و دلخوری نخواهد کشید.

 

آنها در برابر مشکلات شان سکوت نمی کنند

عده اي از زوج ها عادت دارند وقتی از چیزی ناراحت هستند، سکوت می‌کنند ودر نتیجه خشم شان تخلیه نمی‌شود. این یک درمان خاموش اسـت و همیشه جواب نمیدهد. همه ی مـا برخی مواقع سکوت را امتحان کرده ایم و دیده ایم کـه بسیار موثر اسـت اما همیشه جوابگو نیست.

اشتباهاتی که دختران در ابتدای رابطه عاطفی انجام می دهند

اینکار در واقع میتواند قاتل یک رابطه در طولانی مدت باشد. با شریک زندگی تان ارتباط برقرار کنید و بـه او بگویید از چـه و چرا ناراحت هستید. حتی اگر آماده صحبت کردن نیستید بازهم بهتر از این اسـت کـه همه ی چیز رابه اصطلاح در سینه حبس کنید.

 

زوج های خوشبخت کارهایشان را با یکدیگر انجام می دهند

اشتباهاتی که دختران در ابتدای رابطه عاطفی انجام می دهند

وقتی شـما یک همکار دارید حتی با همکارتان هم همه ی چیز را بررسی کرده و بـه تنهایی کارتان را پیش نمیبرید. زوج هاي موفق و خوشبخت هر چیز کوچک و بزرگی رابا هم بـه اشتراک می گذارند. بدین شکل استرس انها نیز کمتر میشود و رابطه شان هم قویتر میشود.

 

آنها تسلیم مسائل خسته کننده نمی شوند

شاید پرداخت کردن صورت حساب و قبض برق و آب اصلا عاشقانه نباشد اما بـه هرحال در زندگی هر زوجی وجوددارد. زوج هاي موفق سعی میکنند قدر لحظاتی کـه باهم می گذرانند را بدانند و مسائل کاری و دستورات بی وقفه رئیسشان بر زندگی شان تاثیری نگذارد.

اشتباهاتی که دختران در ابتدای رابطه عاطفی انجام می دهند

شـما میتوانید اگر برنامه اي برای شام یا یک سفر آخر هفته دارید، فکر همه ی احتمالات را کرده و با خیال آسان با شریک زندگی تان از باهم بودن لذت ببرید.

 

انها دوستان خودرا دارند

هر زوجی دوستانی برای خود دارند. ممکن اسـت این دوستان هم زوج باشند و ممکن اسـت نباشند. شـما حق دارید کـه بطور انفرادی با دوستان تان قرار بگذارید و دوستان قدیمی تان راکه سال ها ندیده اید دعوت کنید.

اشتباهاتی که دختران در ابتدای رابطه عاطفی انجام می دهند

شـما حتماً دوستانی دارید کـه داستان هایي برایش تعریف کنید و خاطراتی را مرور کنید کـه بیش از اندازه ازآن لذت می‌برید. این مکالمات بسیار لذت بخشند پس هر زوجی باید این فرصت را داشته باشد.

 

آنها خود را با زوج های دیگر مقایسه نمی کنند

مسافرت رفتن دیگران، ازدواج دیگر زوج ها و هر مساله اي از زوج هاي دیگر کـه با خودتان مقایسه میکنید قدرتی دارد کـه میتواند در رابطه شـما تاثیر منفی بگذارد.

اشتباهاتی که دختران در ابتدای رابطه عاطفی انجام می دهند

زوج هاي خوشبخت، خودرا با دیگران مقایسه نمیکنند و همین باعث خوشبختی و خوشحالی شان میشود. هر کاری کـه می‌کنید بـه یاد داشته باشید رابطه خودرا با زوج هاي دیگر آن هم در شبکه هاي اجتماعی مقایسه نکنید. این عکسها همه ی فیلتر شده اند و شـما از ماهیت واقعی آن ها خبر ندارید.

 

انها یک دیگر را تشویق میکنند

هر شخصی رویا و هدفی دارد. ممکن اسـت شـما بـه دنبال تناسب اندام، یا ارتقای شغلی یا حتی در فکر پخت یک لازانیای خوشمزه باشید.

اشتباهاتی که دختران در ابتدای رابطه عاطفی انجام می دهند

زوج هاي شاد طبق معمول از یک دیگر پشتیبانی کرده و بـه یک دیگر کمک میکنند تا رویاهایشان رابه دست آورند. مهم نیست کـه این رویا چـه قدر بزرگ یا کوچک اسـت، مهم این اسـت کـه آن ها همه ی توان خودرا برای تشویق یک دیگر بکار می‌گیرند.

 

انها تلاش میکنند

روابط در آغاز ممکن اسـت خیلی ساده باشد. همه ی چیز با معاشقه و ماه عسل می گذرد. این زمان نهایتا یک، پنج یا ده سال دوام دارد اما همیشگی نیست.

اشتباهاتی که دختران در ابتدای رابطه عاطفی انجام می دهند

هر رابطه اي تغییر می‌کند اما زوج هاي خوشبخت تلاش میکنند کـه رابطه صمیمانه شان را حفظ کنند. رابطه جنسی بخش مهمی از یک رابطه اسـت اما تمام آن نیست و صمیمیت در اشکال مختلف وجوددارد. برای دوام رابطه تان انرژی بگذارید و مطمئن باشید نتیجه تلاش تان را خواهید دید.