پارس ناز پورتال

الاغ های عجیب و غریب که پیژامه می پوشند

الاغ های عجیب و غریب که پیژامه می پوشند

الاغ های عجیب و غریب که پیژامه می پوشند 

الاغ هایي که به راحتی شلوار پیژامه به پا می‌کنند را میتوانید در ادامه مشاهده نمایید که جزء اخبار حاشیه اي اما دیدنی روز هست. جزیره اي در فرانسه وجود دارد که یکی از جاذبه هاي گردشگری این کشور محسوب میشود .اما علاوه براین مکان ها و نقاط تاریخی این جزیره که گردشگر ها را به این جزیره می کشاندحضور الاغ هایي هست که پیژامه به تن دارند.

 

جزیره رئا در فرانسه یکی از نقاط خوش آب و هوای فرانسه برای گردشگران در تابستان هست.الاغ هایي که در جزیره رئای فرانسه وجود دارند یکی از نژادهای برتر الاغ هست که که از نظر جثه نیزاز الاغ هاي معمولی بزرگتر می باشند .این الاغ ها همۀ وقت} پیژامه هاي راه راه به تن دارند و خزهایی روی بدنشان دارند که ایننوع الاغ را از دیگر الاغ ها متمایز می‌کند.

 

از این الاغ ها برای حمل نمک در این جزیره بهره گیری میکنند .خاطر پوشیدن پیژامه به تن این الاغ ها برای در امان باقیمانده از گزش پشه ها و حشرات هست کهنوع گوشتشان گونه اي هست که مورد گزش چندان حشرات و پشه ها قرار می‌گیرند.این الاغ ها در اول صبح گذشته از شروع به کار پیژامه به تن کرده و روز خود را نخست میکنند .«گرچه خودشان به تن نمی‌کنند ،بلکه صاحبانشان آن ها را می پوشانند».

الاغ های عجیب و غریب که پیژامه می پوشند

تصویر الاغ با شلوار پیژامه،

الاغ های عجیب و غریب که پیژامه می پوشند

الاغ های عجیب و غریب که پیژامه می پوشند

تصویر هاي الاغ ها با شلوار طنز

الاغ های عجیب و غریب که پیژامه می پوشند

تصویر الاغ با شلوار،عکس هاي الاغ هایي با شلوار،