پارس ناز پورتال

قاصدک 24

انواع آلرژی های غذایی کودکان را بشناسید

انواع آلرژی های غذایی کودکان را بشناسید

انواع آلرژی های غذایی کودکان را بشناسید 

آلرژی های غذایی مختلفی بین کودکان وجوددارد کـه از جمله آنها میتوان بـه موارد شایع و راه درمان انها دراین پست اشاره نمود. حدود ۶ درصد بچه‌ها از آلرژي‌هـای غذايي مختلف رنج مي‌برند. از عمده اين آلرژي‌ها در بين بچه‌ها مي‌توان بـه حساسيت نسبت بـه سويا، بادام زميني، گندم، تخم مرغ و شير اشاره كرد

 

كه حدود ۹۰ درصد آلرژي‌هـای غذايي را در بر مي‌گيرند. ماهي و غذاهاي دريايي نيز از ديگر موارد مربوط بـه آلرژي‌هـای غذايي رايج هستند كه بيشتر بـه بزرگسالان مربوط مي‌شوند. در ادامه چند نمونه آلرژي رايج دربين كودكان اشاره مي‌شوند.

 

ملاحظاتي درباره آلرژي‌هـای غذايي

برخي آلرژي‌هـای غذايي بـه ويژه آلرژي بـه سويا و شير در شروع با علامتي مانند اسهال خودرا نشان مي‌دهد. تغذيه با شير مادر خطر بروز آلرژي بـه شير را در كودكاني كه در دسترس خطر بيشتري قراردارند كاهش مي‌دهد. نبايد قبل از ۱ سالگي بـه نوزادان شير گاو داده شود. از خوراندن مغزها، ماهي و سويا نيز تا قبل از ۳ سالگي خودداري شود.

 

آلرژي بـه بادام زميني

آلرژي نسبت بـه بادام زميني يكي از شديدترين آلرژي‌هـای غذايي اسـت و حدود ۶ درصد كودكان را درگير مي‌كند. آلرژي بـه بادام زميني باعث بروز واكنش‌هـای مرگبار بـه‌ويژه در كودكان مبتلا بـه آسم مي‌شود. نتايج بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه تنها ۲ درصد كودكان از آلرژي بـه بادام زميني خلاص مي‌شوند. اين نوع آلرژي در سنين بزرگسالي نيز از جمله آلرژي‌هـای رايج اسـت.

 

آلرژي بـه غذاهاي دريايي

آلرژي نسبت بـه غذاهاي دريايي از جمله ماهي و آلرژي بـه سخت پوستان نيز جزو ديگر آلرژي‌هـای غذايي هستند. واكنش‌ها نسبت بـه اين مواد غذايي چنان شديد اسـت كه حتي ممكن اسـت مرگبار باشد. در نتيجه بهتر اسـت از دادن هر نوع ماهي و غذاي دريايي بـه بچه‌هايي كه دچار چنين آلرژي هستند، خودداري کنید.

 

آلرژي بـه گندم

كودكان و بزرگسالان از يكي از انواع واكنش‌هـای ايمونولوژيكي «ازدياد حساسيت» بـه پروتئين گندم رنج مي‌برند اما فقط برخي از افراد دچار آلرژي مي‌شوند. بچه‌هايي كه بـه گندم آلرژي دارند بـه ديگر غلات مانند جوي دوسر، برنج و جو نيز حساسيت پيدا مي‌كنند.

 

بعد از ۶ سالگي طبق معمول بچه‌ها از آلرژي بـه گندم، تخم مرغ و آلرژي بـه سويا خلاص مي‌شوند اما آلرژي نسبت بـه شير گاو حتي از سنين مدرسه و بعد ازآن نيز امكان بروز دارد.ممكن اسـت آلرژي نسبت بـه بادام زميني و مغزها تا آخر عمر با بچه‌ها بماند.

 

آلرژي بـه شير

آلرژي نسبت بـه شير بـه‌ويژه شير گاو آلرژي رايج بين كودكان محسوب مي‌شود كه حدود ۲/ ۵ درصد بچه‌هـای شيرخوار را تشكيل مي‌دهد. البته اين بچه‌ها واكنش‌هـای مشابهي نسبت بـه شير بز و شير گوسفند نيز نشان مي‌دهند. این آلرژي طبق معمول بـه دليل وجود پروتئين لاكتوسرم و كازئين شير بروز مي‌كند.

 

حساسيت داشتن بـه شير خطر دچار شدن بـه آلرژي‌هـای مربوط بـه مواد غذايي ديگر را افزايش مي‌دهد. نتايج بررسي‌ها نشان مي‌دهند كه حدود ۱۰ درصد بچه‌هايي كه بـه شير آلرژي دارند نسبت بـه مصرف گوشت گاو نيز واكنش‌هـای آلرژيك نشان مي‌دهند.

 

آلرژي بـه مغزها

آلرژي بـه مغزها حدود ۳ درصد بچه‌ها را درگير مي‌كند كه آلرژي چندان شديدي نيست. هر كودكي كه يكي از مغزها حساسيت داشته باشد امكان دارد نسبت بـه مغزهاي ديگر نيز همين واكنش‌ها را نشان دهد؛ بعنوان مثال كسي كه نسبت بـه پسته آلرژي دارد بـه آجيل‌هـای ديگر نيز حساسيت نشان مي‌دهد.

 

آلرژي بـه سويا

آلرژي نسبت بـه سويا باعث بروز واكنش‌هـای مرگبار مي‌شود. اين نوع آلرژي حدود ۳ درصد بچه‌ها را دربر مي‌گيرد. حساسيت بـه سويا طبق معمول از سنين پايين بروز كرده و يكي از رايج‌ترين حساسيت‌ها محسوب مي‌شود. اين نوع آلرژي طبق معمول در بين بچه‌هايي كه نسبت بـه شير حساسيت دارند بيشتر ديده مي‌شود.

 

آلرژي بـه تخم‌مرغ

آلرژي نسبت بـه تخم مرغ نيز يكي ديگر از آلرژي‌هـای غذايي رايج بين كودكان اسـت. اين نوع آلرژي نزديك بـه ۲/ ۵ درصد بچه‌ها را درگير مي‌كند. برخي از اين كودكان نسبت بـه سفيده تخم مرغ و عده‌ای ديگر بـه زرده تخم مرغ و برخي نيز بـه هردو تركيب آن آلرژي دارند. بچه‌هايي كه بـه اين ماده غذايي آلرژي دارند طبق معمول بيشتر در دسترس آسم

 

و بـه گزارش پارس ناز  آلرژي‌هـای بيني قرار مي‌گيرند. واكسن‌هـای رايج آنفلوآنزا براي اين بچه‌ها مناسب نيست. اين بچه‌ها بايد واكسن MMR يا همان واكسن تركيبي براي محافظت از سرخك، سرخچه و اوريون را دريافت كنند.