پارس ناز پورتال

روف گاردن

قاصدک 24

انواع تعبیر خواب استخر و شنا کردن در استخر

انواع تعبیر خواب استخر و شنا کردن در استخر

انواع تعبیر خواب استخر و شنا کردن 

امروز با انواع تعبیر خواب استخر و شنا کردن در آب آشنا میشویم. حتماً بارها پیش آمده کـه در خواب خود در حال شنا کردن باشید یا این کـه یک استخر بزرگ یا کوچک را دیده باشید. باید بگوییم کـه این خواب دارای معانی خاصی می باشد کـه البته می‌توانند مثبت یا منفی باشند. همانگونه کـه میدانید تمام خواب هاي کـه انسان میبیند دارای مفهوم و پیام هاي خاصی اسـت. در ادامه با پارس ناز همراه باشید.

 

در ابتدا باید بگوییم کـه معبران معاصر اعتقاد دارند: استخر تجسمی اسـت از خواستها و نفسانیات کـه بیشتر جنبه بزرگی طلبی دارند. باید گفت کـه استخر بـه تنهایی چیزی را در خواب بازگو نمی‌کند مگر آبی کـه درون آن هست. برای روشن شدن این نکته باید بـه کلمه آب مراجعه کنید چون صافی و صفا و روشنی یا کدورت و تیرگی آب درون استخر بازگوینده خوابی اسـت کـه شـما دیده اید.

 

تعبیر خواب شنا کردن در استخر

اگر ببینید کـه خودتان را در آب استخر یا حوض می شویید کـه این عمل رابه نیت پاک شدن بدن انجام می‌دهید از آلودگی پاک میشوید و بـه نوشته ابن سیرین از گناهی توبه می‌کنید.

 

دیدن خواب استخر و شنا

چنانچه ببینید کـه در استخری با آب صاف و روشن شنا می‌کنید عمری با نشاط در پیش دارید و کامروا میشوید ولی اگر آب کدر و تاریک بود غمی و اندوهی سر راه شـما قرار می‌گیرد. آب عفن و بد بود بیماری اسـت.

 

خواب گل و سبزه در کنار استخر

انواع تعبیر خواب استخر و شنا کردن در استخر

اگر کنار استخر سبزه روییده و باغچه اي پر از گل وجود داشت کاری می‌کنید کـه سود آن عاید دیگران میشود. در صورتی کـه در خواب در اطراف آب پرسه می‌زدید، اما برای شنا تن بـه آب نمی‌زدید: شک و تردید درباره ایجاد تحول یا آوردن چیزی تازه بـه زندگیتان

 

تعبیر خواب غرق شدن در استخر

اگر در خواب ببینید کـه در استخری در حال غرق شدن هستید، این خواب نشان دهنده لحظات سختی اسـت کـه در انتظارتان اسـت. گفت و گو کردن با افراد پیرامونتان برای شـما کار سهولت نخواهد بود پس بـه شدت مراقب کلماتی باشید کـه بر زبان می آورید. با دیگران همانطوری رفتار کنید کـه دوست دارید انها با شـما رفتار کنند ودر مورد انها کنکاش نکنید. 

انواع تعبیر خواب استخر و شنا کردن در استخر

اگر در خواب ببینید کـه در استخری شنا می‌کنید، این خواب نشان دهنده آن اسـت کـه در آستانه خطری قرار دارید. کسی یا چیزی نقشه اي خطرناک و فریبکارانه برای شـما ترتیب میدهد. او میـــخواهد کـه شـما رابه دام انداخته و اعتبار و محبوبیت شـما را خدشه دار کند. بنابر این بهتر اسـت مدتی سرمایه گذاری را فراموش کنید. برای مبارزه با این انرژی سنگین و ناخوشایند سعی کنید از زندگی خود لذت ببرید.

 

تعبیر خواب پر کردن آب استخر

اگر در خواب ببینید کـه استخری رابا آب پر میکنید، این خواب نشان دهنده کاردانی و خلاقیت شـما اسـت. این خواب نشان میدهد کـه روزهای سختی در پیش دارید و باید انرژی و احساسات خودرا با درایت و زیرکی مورد استفاده قرار دهید. بعلاوه این خواب بشما هشدار می‌دهد کـه پول خودرا کمتر صرف چیزهای غیرضروری کنید زیرا دوران بسیار سختی پیش رویتان اسـت.

 

خواب شیرجه زدن در استخر

انواع تعبیر خواب استخر و شنا کردن در استخر

دیدن شیرجه زدن در استخر در خواب نشان دهنده آن اسـت کـه تغییری در زندگی شـما رخ میدهد. این تغییر با زندگی شخصی یا کاری شـما در ارتباط اسـت پس خودرا برای فشار در هردو حوزه آماده کنید. این خواب ازآن جهت اهمیت دارد کـه شـما را برای رخدادی در آینده آماده می‌کند و شـما باید نشانه هاي موجود در آنرا جدی بگیرید. ذهنی باز داشته باشید و با امیدواری و نگرشی مثبت پذیرای همه ی چیز باشید.

 

نشانه شناسی خواب استخر

بـه طور کلی استخر در خواب نمادی از عشق آتشین و پرشور اسـت. این خواب نشان دهنده آن اسـت کـه بزودی با کسیکه تقریباً می شناسید در رابطه اي عاشقانه قرار میگیرید. دیدن استخر در خواب بـه طور کلی نشانه اي خوب اسـت بـه ویژه اگر در زندگی واقعی آرزو داریم کـه کسی رابه دست آوریم و صاحب او شویم. در واقع این فرد از نظر شـما فردی بسیار جذاب اسـت و مدتی ست در تلاش هستید تا توجه وی را بخود جلب نمایید.

 

دیدن خواب استخر خالی

دیدن استخر خالی در خواب نشان دهنده دوران پوچی و ناامیدی در زندگی شـما اسـت. اوضاع آن طور کـه برنامه ریزی کرده بودید پیش نمیرود و شـما بـه شدت افسرده خواهید شد. این خواب نشان دهنده آن اسـت کـه باید خودرا بیشتر با سرگرمی هاي مورد علاقتان مشغول نگه دارید و سبک زندگی مورد علاقه خودرا در پیش بگیرید.

انواع تعبیر خواب استخر و شنا کردن در استخر

بعلاوه دیدن استخر خالی در خواب نمادی اسـت از حالات عاطفی و وضعیت احساسات و عواطف شـما. شاید ماجرایی را از سر گذرانده اید کـه بـه شدت قلب شـما رابه درد آورده و حتی آنرا شکسته اسـت و حالا احساس پوچی درونی را تجربه میکنید. شاید رابطه شـما و شریک عاطفی تان پایان یافته یا اخیرا دوران عاطفی بدی را پشت سر گذاشته اید.

 

خواب استخر برای زنان

دیدن استخر آب در خواب نشان دهنده آن اسـت کـه بزودی رابطه اي بسیار هیجان انگیز و جذاب رابا کسی شروع میکنید. شـما این فرد را می شناسید و او یکی از نزدیکان شـما اسـت. شاید اخیرا برای او دلبری کرده‌اید و حالا می‌خواهید رابطه اي را بین خودتان تعریف کنید. اگر زن جوانی استخری را در خواب ببیند، این خواب نشان دهنده حضور مردی بسیار خوش تیپ و بااخلاق در زندگی او اسـت.

 

خواب شنا کردن دیگران

انواع تعبیر خواب استخر و شنا کردن در استخر

اگر در خواب کسیکه می شناسید را درون استخری ببینید، این خواب نشان دهنده آن اسـت کـه شـما تحول و گذاری کامل را تجربه خواهید کرد. این تحول بـه زندگی کاری یا شخصی شـما مرتبط خواهد بود. بـه هر روی، باید بدانید کـه تغییراتی بزرگ در راه اسـت پس خودرا برای رویارویی با آنها آماده کنید. حتی ممکن اسـت ماجرایی رخ دهد و شـما را بـه طور کلی متحول سازد.

 

تعبیر خواب استخر کارل گوستاو یونگ

دیدن استخر پر از آب در خواب بیانگر این اسـت کـه نیاز دارید احساساتتان را تایید کرده درک کنید. زمان آن رسیده کـه با سر درون احساساتتان بپرید و با آنها سرو کار داشته باشید. تعبیر دیگر این اسـت کـه استخر بیانگر این اسـت کـه تمایل بـه تمیز شدن دارید. شـما نیاز دارید کـه گذشته را بشویید. استخر بیانگر این اسـت کـه نیاز دارید احساساتتان را تایید کنید و بفهمید.

انواع تعبیر خواب استخر و شنا کردن در استخر

شـما نیاز دارید کـه خودتان را تمیز کنید و آسیب هاي گذشته را بشویید. عمق استخر را درنظر گیرید. اگر شـما در قسمت عمیق شنا می‌کردید، بـه این معنی اسـت کـه این احساسات، عمیقا بـه عمق وجود شـما رفته اند و ممکن اسـت سخت باشد کـه با آن مواجه شوید. شـما نیاز خواهید داشت کـه رویش کار کنید، مهم نیست چقدر سخت اسـت.