پارس ناز پورتال

بچه های آسمان
قاصدک 24

بچه های آسمان

انواع تعبیر خواب انگشتر | دیدن انگشتر طلا، نقره و الماس در خواب

انواع تعبیر خواب انگشتر | دیدن انگشتر طلا، نقره و الماس در خواب

انواع تعبیر خواب انگشتر 

در اینبخش با انواع تعبیر خواب انگشتر آشنا می‌شویم. دیدن انگشتر طلا، نقره و الماس یکی از خواب هاي تقریباً رایج محسوب می شود. از سالیان قدیم، معبران و خواب شناسان تعابیر مختلفی را درمورد این خواب ارائه داده اند. تعبیر خواب انگشتر، بسته بـه موقعیت خوابی کـه شـما دیده اید، می تواند مثبت و یا منفی باشد. بهمین منظور در ادامه با تمام تعابیر مربوط بـه این خواب آشنا میشویم.

 

تعبیر خواب انگشتر چیست؟

کارل گوستاو یونگ روان شناس معروف سوئیسی در رابطه با رویای انگشتر میگوید: دیدن یا دریافت انگشتر در خوابتان نمادی از تکامل احساسی، استمرار، تعهدات و افتخار اسـت. اگر حلقه در انگشت شـما باشد، بیانگر تعهد شـما بـه رابطه یا یک تلاش جدید اسـت. شـما بـه ایده آل هاتان، مسئولیت هاتان یا باور هاتان وفادارید.

 

تعبیر خواب انگشتر طلا

انواع تعبیر خواب انگشتر | دیدن انگشتر طلا، نقره و الماس در خواب

پوشیدن انگشتری طلایی کـه روی آن سنگ بسیار قیمتی قرار دارد بـه معنی آن اسـت کـه این مزایا و پاداش‌ها بـه سهولت بـه دست خواهد آمد. اگر در خواب انگشتری طلا ببینید، نشانه بسیار خوبی اسـت و حاکی از عهد و پیمانی محکم و استوار خواهد بود. این خواب هم چنین نشان دهنده علاقه و اشتیاق شـما بـه امنیت، پایداری و وفاداری اسـت.

 

تعبیر خواب انگشتر نقره

امام صادق «ع» می‌فرمایند

تعبیرهای انگشتر نقره عبارتند از:

مملکت

زن

فرزند

مال

 

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر ببینی انگشترت نقره اسـت، یعنی تمام اموال تـو خوب و حلال خواهند بود.

 

معبران مسلمان اعتقاد دارند

انواع تعبیر خواب انگشتر | دیدن انگشتر طلا، نقره و الماس در خواب

دیدن انگشتر طلا در خواب برای مردان رسیدن بـه سختی و ناراحتی و ارتکاب بـه کاری حرام تعبیر شده اسـت. اگر مردی خواب ببیند انگشتر طلا دارد، احتمالا ضرر مالی خواهد دید. اگر دید از زرگر انگشتری طلا میخرد، مردی لاف زن و دروغ گو قصد فریب او و گول زدن وی را دارد. 

 

دیدن خواب انگشتر امانت دادن

انواع تعبیر خواب انگشتر | دیدن انگشتر طلا، نقره و الماس در خواب

هم چنین اگر خواب دید کـه انگشتر طلای خودرا پیش کسی بـه امانت میگذارد، آن کس کـه انگشتر رابه امانت گرفته اسـت، در بیداری بـه او خیانت می کند و یا سخن ناروایی بین آنان رد و بدل خواهد شد. پیدا کردن انگشتر طلا در خواب برای زنان، رسیدن بـه موفقیت و شادکامی اسـت.

 

تعبیر خواب انگشتر نگین دار

انواع تعبیر خواب انگشتر | دیدن انگشتر طلا، نقره و الماس در خواب

جابر مغربی میگوید: اگر ببینی انگشتری داری کـه دارای دو نگین مشابه اسـت یا کسی آن رابه تـو داده اسـت، یعنی غلام‌زاده هستی، یا اگر ببینی یکی ازآن دو نگین افتاده اسـت، یعنی از یکی از دو گناه خودت توبه می کني.

 

ابن سیرین میگوید:

اگر ببینی انگشترت شکسته اسـت، ولی نگینش آسیب ندیده اسـت، یعنی بزرگی و جاه و مقام تـو از بین می رود ولی آبرو و هیبت تـو بر جا میماند، ولی اگر فقط نگین انگشترت شکست، یعنی آبرو و هیبت تـو از بین رفته ولی مقام و ریاست تـو برجا میماند. اگر ببینی انگشترت را از دست داده‌اي یا این کـه آن را دزدیده‌اند، یعنی کارهایت دچار اشکال و دشواری خواهد شد.

 

امام صادق «ع» می‌فرمایند:

اگر زنی در خواب ببیند کـه انگشتر نگین‌دار خودرا از دست داده اسـت، یعنی جاه و مقامش از بین میرود و یا این کـه فرزند یا شوهرش از دنیا خواهد رفت و یا این کـه مالش اتلاف می شود، یا اگر حاکم و فرمانده این خواب را ببیند، یعنی برکنار میشود.

 

تعبیر خواب انگشتر الماس

انواع تعبیر خواب انگشتر | دیدن انگشتر طلا، نقره و الماس در خواب

بـه تعبیر معبرین غربی اگر در خواب دیدید کـه انگشتر الماس در دست می‌کنید نشانه تعهدی اسـت کـه در آینده اي نزدیک بدان پایبند میشوید. این رویا هم چنین میتواند بـه اعتقادات مذهبی و هم چنین نگرانی‌هاي معنوی کـه صاحب خواب مدام بـه آن‌ها فکر میکند نیز اشاره داشته باشد. اگر خواب دیدید کـه شخصی بشما انگشتر الماس هدیه میدهد نشان از ثروتمند شدن شـما در آینده دارد.

 

تعبیر خواب انگشتر شکسته

ابن سیرین میگوید: اگر ببینی انگشترت را فروخته‌اي و پولش را هم گرفته‌اي، یعنی همه ی اموال خودت را می‌فروشی و خرج میکنی، ولی اگر پولش را نگرفتی، یعنی قسمتی از اموالت را می‌فروشی.

 

جابر مغربی می گوید:

اگر ببینی انگشترت را شکسته‌اي، یعنی بین تـو و زنت جدایی می‌افتد.

 

تعبیرگری می گوید:

اگر کسی خواب ببیند کـه انگشتر او شکست، اگر حلقه ازدواج او بود، از همسرش جدا خواهد شد. در غیر این صورت، از مقامی کـه دارد عزل خواهد شد.

 

تعبیر خواب هدیه گرفتن انگشتر

انواع تعبیر خواب انگشتر | دیدن انگشتر طلا، نقره و الماس در خواب

اگر در خواب ببینید کـه انگشتری را بعنوان هدیه دریافت میکنید، این خواب نشان دهنده آن اسـت کـه قادر هستید راه حلی برای تمامی مشکلاتی کـه شـما و شریک عاطفی تان تجربه کرده‌اید، پیدا کنید. اگر روزهای سختی را پشت سر می‌گذارید و با یک دیگر شدیدا بحث و درگیری دارید، باید بدانید کـه بزودی این دوران را پشت سر خواهید گذاشت.

 

خواب انگشتر هدیه برای فرد مجرد

اگر شـما مجرد هستید و این خواب را دیده اید نیز باید بدانید کـه این خواب نشان دهنده بخت و اقبال در عشق اسـت. شـما سرانجام مخاطب خاصی کـه مدتها در انتظارش بودید را پیدا می‌کنید و آرزوها و رویاهایتان بـه واقعیت تبدیل می شود.

 

تعبیر خواب حلقه ازدواج

انواع تعبیر خواب انگشتر | دیدن انگشتر طلا، نقره و الماس در خواب

دیدن حلقه ازدواج در خواب نشان دهنده آن اسـت کـه رابطه شـما رابطه اي موفق و کامل اسـت. شـما و شریک عاطفی تان درک خوبی از یک دیگر دارید و هیچ چیز نمیتواند دیواری را بین شـما بـه وجود آورد. بـه ساختن این رابطه ادامه دهید و روی آن سرمایه گذاری کنید زیرا شریک عاطفی شـما می تواند همراه مناسبی برای شـما در زندگی باشد.

 

تعبیر خواب امتحان کردن انگشتر

انواع تعبیر خواب انگشتر | دیدن انگشتر طلا، نقره و الماس در خواب

اگر در خواب ببینید کـه انگشتری را در دست می‌کنید و آن را امتحان میکنید، تعبیر آن اسـت کـه قولی بـه کسی می‌دهید و قادر بـه عمل کردن بـه آن نخواهید بود. برخی اوقات مـا بدون این کـه بـه چیزی دوباره فکر کنیم قولی میدهیم و بهمین دلیل بعداً پشیمان میشویم. 

 

تعبیر خواب انگشتر در دست کسی انداختن

انواع تعبیر خواب انگشتر | دیدن انگشتر طلا، نقره و الماس در خواب

اگر در خواب ببینید کـه انگشتری را در دست کسی می‌اندزید، این خواب نمادی از طبیعت وفادار و باایمان شـما اسـت. این خواب نشان دهنده آن اسـت کـه شـما برای هر شخصی احترام ویژه اي قائل می شوید و هرگز مسبب ناراحتی، شکست یا تحقیر دیگران نمی‌شوید. بهمین جهت شـما یک شریک عاطفی ایده آل و دوستی ارزشمند هستید. همین روحیه را در خود حفظ کنید و هیچ یک از ویژگی هاي اخلاقی خودرا تغییر ندهید.