پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

انواع تعبیر خواب بستنی | معنای بستنی در خواب چیست؟

انواع تعبیر خواب بستنی | معنای بستنی در خواب چیست؟

انواع تعبیر خواب بستنی 

دراین پست با انواع تعبیر خواب بستنی آشنا می‌شویم. شاید بارها در خواب خود مشغول بستنی خوردن بوده اید یا این کـه بـه نحوی دیگر در خوابتان بستنی هایي را مشاهده کرده‌اید. همانگونه کـه میدانید خواب هاي انسان بی دلیل نیستند و هر خوابی کـه می‌بینیم، هر چـه قدر هم رایج باشد، باز هم معنایی در خودش دارد. بنابر این اگر تمایل دارید تا با تعبیر خواب بستنی آشنا شوید، در ادامه با مـا همراه باشید.

 

تعبیر خواب بستنی فروشی

اگر در خواب بستنی فروشی را دیدید تعبیرش شانس هاي خوبی اسـت کـه جلوی پای شـما قرار خواهد گرفت. تعبیر خواب بستنی زعفرانی و یا دیدن بستنی سنتی : موفقیت در کارها و سلامتی و شادی. دیدن خواب خوردن هویج بستنی یا بستنی یخی: اگر طعمی غیر از شیرینی حس نکنید، نشانه منفعت و موفقیت شماست.

انواع تعبیر خواب بستنی | معنای بستنی در خواب چیست؟

در صورتی کـه طعمی از گسی یا تلخی حس کنید نشانه ي شادی اي هست کـه در نهایت بـه غم می‌رسد. در تعبیر خواب شیرینی و بستنی دیدن در خواب اگر فقط ببینید بسیار خوب اسـت. اگر بخورید مانند هویج بستنی تعبیر می شود. چنانچه در خواب بـه کسی بستنی دادید موجب پیشرفت و خوشحالی آن فرد از خود خواهید شد.

 

آنلی بیتون می‌گوید:

خوردن بستنی در خواب، نشانه آن اسـت کـه در بـه ثمر رساندن مسئولیت هایي کـه بـه دوش گرفته اید موفق خواهید شد. اگر خواب ببینید بچه ها مشغول خوردن بستنی هستند، نشانه آن اسـت کـه بطور غیر قابل باوری بـه سعادت و شادمانی دست مییابید.

 

تعبیر خواب بستنی خوردن دختر مجرد

اگر دختری خواب ببیند در حضور دیگران بستنی خود رابه زمین می اندازد ، نشانه آن اسـت کـه بخاطر نامهربانی با دیگران بـه وضع دردآوری گرفتار خواهد شد.

 

تعبیر خواب بستنی بدمزه

خوردن بستنی ترش در خواب، نشانه آن اسـت کـه شادمانی شـما با اندوهی بـه اتمام می‌رسد. اگر خواب ببینید بستنی شـما آب می شود، علامت آن اسـت کـه قبل از آنکه بـه لذت دلخواه دست یابید، بازار آن لذت کساد می شود.

انواع تعبیر خواب بستنی | معنای بستنی در خواب چیست؟

کتاب سرزمین رویاها:

شـما بستنی می خورید: شانس

بستنی می‌خرید: خطری در روابط اجتماعی

فرزندانتان بستنی می خورند: در سلامتی کامل بسر خواهید برد

دشمنان شـما بستنی می خورند: آن ها یک دوره فقر و بدبختی را خواهند گذارند

 

تعبیر خواب بستنی درست کردن

اگر خواب ببیند بستنی درست میکنید، چنین خوابی احتمالا بـه تلاش‌هاي‌تان برای برقراری رابطه‌ي عاشقانه‌ي پرشور جدیدی اشاره دارد. هم چنین ممکن اسـت بر گذراندن لحظاتی لذت بخش با کسی دلالت داشته باشد کـه برای‌تان بسیار خاص اسـت. این خواب میتواند حاکی ازآن باشد کـه کسی بشما سر میزند یا در آینده‌اي نزدیک بـه جایی میروید.

انواع تعبیر خواب بستنی | معنای بستنی در خواب چیست؟

دیدن خواب بستنی بزرگ

اگر خواب یک بستنی بسیار بزرگ ببینید، چنین خوابی ممکن اسـت نشانه‌ي خوبی نباشد، و از زیان‌هاي پیش روی‌تان در زندگی حکایت داشته باشد کـه بـه احتمال فراوان ماهیتی مالی دارند.

 

تعبیر بستنی خوردن در کافی‌ شاپ

اگر خواب ببینید در کافی شاپ بستنی می خورید، چنین خوابی ممکن اسـت بـه بد رفتار کردن در موقعیتی در برابر عده‌ي زیادی از آدم‌ها اشاره داشته باشد، و بعد پشیمان شدن از اینکار.

انواع تعبیر خواب بستنی | معنای بستنی در خواب چیست؟

خواب بستنی خوردن دیگران

اگر در خواب مشاهده کنید کسی در حال بستنی خوردن اسـت، چنین خوابی ممکن اسـت بـه جستجوی شـما برای یک هدف دور از معرض یا غیر معقول اشاره داشته باشد. این خواب یادآور آن اسـت کـه در اهداف‌تان تجدید نظر کنید و آن‌هایي راکه واقع بینانه نیستند تغییر دهید.

 

دیدن خواب انداختن بستنی

اگر در خواب ببینید بستنی از دست‌تان می‌افتد، چنین خوابی نشانه‌ي خوبی نیست. این خواب احتمالا بـه نا امید کردن دوستان یا خانوداه بخاطر کاری کـه انجام میدهید اشاره دارد.

 

خواب بستنی بسیار یخ زده

انواع تعبیر خواب بستنی | معنای بستنی در خواب چیست؟

اگر خواب ببینید بستنی بسیار سرد و یخ زده‌اي می خورید، چنین خوابی ممکن اسـت از آمادگی‌ شـما برای استفاده از هر فرصتی کـه پیش روی‌تان قرار میگیرد حکایت داشته باشد. این خواب یاد آور آن اسـت کـه از تعقیب کردن موفقیت بـه آن شدت دست بردارید و فقط از زندگی لذت ببرید تا برای‌تان اتفاق‌هاي خوبی رقم بخورد.

 

تعبیر خواب آب شدن بستنی

اگر در خواب ببینید بستنی‌تان آب میشود، طبق معمول نشانه‌ي خوبی نیست. شاید بـه اتمام چیزهای خوب و لذت بخش در زندگیتان اشاره داشته باشد. هم چنین ممکن اسـت از احساس اندوه و ناامیدی حکایت کند. گاهی هم میتواند سمبل از دست دادن موقعیت‌هاي خوب باشد، چون اهداف‌تان را خوب تعیین نکرده‌اید. این خواب هم چنین بـه از دست دادن فرصت‌هاي خوب اشاره دارد.

انواع تعبیر خواب بستنی | معنای بستنی در خواب چیست؟

اگر خواب بستنی آب شده ببینید، چنین خوابی طبق معمول نشانه‌ي خوبی نیست، و شاید دال بر نا امیدی‌ از چیزهایی باشد کـه طبق انتظارتان از آب در نیامده‌اند. چنانچه خواب ببینید بستنی آب شده میخورید، چنین خوابی نشانه‌ي آن اسـت کـه کسی یا چیزی شـما را ناراحت یا ناامید می کند. این خواب گاهی بر شکست دلالت دارد.

انواع تعبیر خواب بستنی | معنای بستنی در خواب چیست؟

هم چنین اگر خواب ببینید کسی بستنی آب شده می خورد، چنین خوابی ممکن اسـت از تمایل شـما برای پیگیری سفت و سخت چیزی کـه خارج از توان و معرض‌تان اسـت، یا دیگر وجود ندارد پرده بردارد. شاید تمایل دارید روی گذشته تمرکز کنید، بجای آنکه آنرا پشت سر بگذارید و بـه سمت آینده حرکت کنید. شـما باید اوضاع را همانطور کـه هست بپذیرید و از زندگیتان راضی باشید.

 

دیدن خواب بستنی خوردن بچه‌ها

اگر در خواب ببینید بچه‌ها بستنی میخورند، چنین خوابی نشانه‌ي خوبی اسـت و از کامیابی، وفور نعمت و شادمانی در زندگی شخصی و شغلی‌تان حکایت دارد. بچه‌هایي کـه بستنی می خورند ممکن اسـت نشانه‌ي موفقیت مالی و همینطور عاطفی در آینده‌اي نزدیک نیز باشند. هم چنین ممکن اسـت بـه کمک مالی دوستان و اعضای خانواده‌تان اشاره داشته باشد.