پارس ناز پورتال

فیلم و سریال

قاصدک 24

بچه های آسمان

انواع تعبیر خواب شتر | دیدن شتر در خواب چه معنایی دارد؟

انواع تعبیر خواب شتر | دیدن شتر در خواب چه معنایی دارد؟

آشنایی با انواع تعبیر خواب شتر 

دراین پست با انواع تعبیر خواب شتر آشنا خواهیم شد. دیدن شتر در خواب جزو رویاهای رایج محسوب نمیشود. این یک رویای خاص اسـت و باید بگوییم کـه همانند تمام خواب هاي دیگر، می تواند تعبیر منفی یا مثبتی داشته باشد. موقعیت خواب شـما تعیین می کند کـه کدام یک از تعابیر برای شـما اتفاق خواهد افتاد. بنابر این اگر خواب خود رابه خوبی بـه یاد دارید، در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

تعبیر خواب شتر چیست؟

انواع تعبیر خواب شتر | دیدن شتر در خواب چه معنایی دارد؟

مطیعی تهرانی: شتر حیوانی اسـت آرام و وسیله‌اي اسـت بسیار مفید و کارآمد برای سفر هـای صحرائی و عبور از صحاری و سرزمین‌هاي گرم. شتر در زندگی مردم صحرا نشین نقش حیاتی دارد و آنجا کـه از اسب کاری ساخته نیست شتر کار ساز می شود لذا وقتی در خواب‌هاي مـا شکل می گیرد و ظاهر میشود نمی تواند با سفر و جا بـه جا شدن بی ارتباط باشد.

 

تعبیر خواب شتر امام جعفر صادق

دیدن شتر درخواب بر ۱۰ وجه اسـت:

سلطان عجمی

مردی امیر

مرد مؤمن

سیل

فتنه و آشوب

آبادانی

نصیب شدن زن

حج

نعمت

مال

 

کارل گوستاو یونگ می گوید:

دیدن شتر در خوابتان بیانگر این اسـت کـه نیاز دارید محافظه کارتر باشید، شـما مسئولیت‌ها، بارها و مسائل زیادی رابه روی دوشتان میکشید. شـما تمایل دارید بجای این کـه احساساتتان را رها سازید، انها را نگه داشته بـه آن ها بچسبید. یاد بگیرید کـه ببخشید و فراموش کنید.

انواع تعبیر خواب شتر | دیدن شتر در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر دیگر این اسـت کـه شتر بیانگر استقامت و بنیه شماست. خواب دیدن این کـه شـما یک شتر را نوازش میکنید بیانگر این اسـت کـه شـما آماده‌اید کـه یکسری بار، مسئولیت یا بارهای احساسی کـه بـه دوشتان اسـت و حملش می کنید را رها کنید.

 

تعبیر خواب شتر سواری

مطیعی تهرانی میگوید: سوار بودن بر شتر چـه در حال حرکت باشد چـه ساکن، برای بیننده خواب گویای مسافرت اسـت. اگر دیدید بر شتری نشسته‌اید و شتر بی هدف جست و خیز میکند و این طرف و آن طرف می رود، غمی و اندوهی برای شـما میرسد. اگر بر شتر نشسته و راه را گم کرده بودید مشکلی در زندگی شـما پیش می آید کـه از حل آن درمانده می مانید.

انواع تعبیر خواب شتر | دیدن شتر در خواب چه معنایی دارد؟

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی خودرا بر شتری مجهول بیند کـه بـه شتاب همی رود، دلیل کند بـه سفر رود. اگر بیند بر شتری جولان همی کرد، دلیل اسـت غمگین و متفکر شود. اگر بیند بر شتری نشسته بودو راه گم کرده میراند و ندانست راه راست کجاست، دلیل اسـت در راه خویش فرومانده و هیچ تدبیر نتوان ساخت.

 

تعبیر خواب شتر حضرت یوسف

اگر بر شتر سوار شده دولت یابد، اگر مهار شتر در دست می کشد بر گروهی حکم کند.

 

تعبیر خواب شتر سفید

شتر سفید در خواب نشانگر روح صادقانه شماست و خبر از یک بیماری در خواب‌هاي قدیمی‌تان می دهد. اما نگران نباشید، چرا کـه این مسئله جدی نخواهد بود؛ زیرا رنگ سفید از نظر روح با صلح و هماهنگی همراه اسـت.

 

تعبیر خواب حمله شتر چیست؟

مطیعی تهرانی: اگر دیدید شتری کف بـه دهان آورده و می‌غرد کسیکه از شـما قوی تر اسـت، علیه شـما خشم می گیرد و اگر دیدید شتری رابه ریسمان بسته‌اید و می کشید کسی قوی تر از خودتان را مطلع می کنید. اگر شتر عصبانی را نشاندید و بر او سوار شدید پیروزی بزرگی تحصیل میکنید.

 

تعبیر خواب شتر ماده 

انواع تعبیر خواب شتر | دیدن شتر در خواب چه معنایی دارد؟

دانیال نبی: اگر بیند ماده شتری کسی بدو بخشید، یا از کسی بخرید، دلیل کـه زن خواهد یا کنیزک بخرد. اگر بیند ماده شتری کـه از او بود بگریخت یا دزد برد، دلیل اسـت از زن جدا شود یا در بین ایشان خصومت افتد. اگر بیند ماده شتر او بمرد، دلیل کـه زنش بمیرد. اگر بیند کـه شتر بچه آورد، دلیل کـه زنش بچه آورد و مالش زیاد شود. اگر ماده شتری دید بـه امیدی کـه دارد برسد. اگر بیند کـه گوشت شتر می خورد، دلیل اسـت بیمار گردد.

 

تعبیر خواب گوشت شتر

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند کسی گوشت شتر بسیار بدو داد، دلیل اسـت مال یابد بـه قدر گوشت شتر.

 

تعبیر خواب قربانی کردن شتر

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند کـه شتر را قربانی میکرد و گوشت او رابه هر شخصی می‌داد، دلیل کـه مردی بزرگ در آنجا قربانی شود یا بمیرد. اگر بیند کـه شتری مجهول در پس او همی آید، دلیل کـه سرگشته و متفکر شود.

 

تعبیر خواب کشتن شتر چیست؟

جابر مغربی گوید: اگر بیند کـه قومی شتری بکشتند و گوشت آن قسمت کردند، دلیل کند کـه در آن موضع مردی دارا بمیرد و مال او را قسمت کنند بـه میراث.

 

تعبیر خواب شتر در خانه

انواع تعبیر خواب شتر | دیدن شتر در خواب چه معنایی دارد؟

اگر خواب ببینید شتری درون یک خانه در حال احتضار اسـت یعنی پدر بیمار خانواده یا رئیس یا پسر خواب ببیننده «اگر بیمار باشد» خواهد مرد. تجزیه شدن گوشت تن شتر و پخش و پلا شدن استخوان‌هایش نشانه‌ي ارثیه و میراث اسـت.

 

دیدن خواب زایمان کردن شتر

شترها طبق معمول یک بچه دارند، پروسه‌ي جفتگیری می تواند حدود دو ماه طول بکشد. اگر در خواب ببینید شتری زایمان می کند نشانگر سالی پر بار و پر از صبر و شکیبایی اسـت کـه بر گرفته از مدت زمانی اسـت کـه زایمان شتر طول میکشد. در چند سال آینده روی هر چیزی دست بگذارید با موفقیت همراه خواهد بود. اگر برای سفر بـه جایی برنامه‌ریزی کرده اید پس این خواب نشانه‌ي مثبتی اسـت.

 

دیدن خواب بار شتر

انواع تعبیر خواب شتر | دیدن شتر در خواب چه معنایی دارد؟

شتر بیچاره وادار اسـت بار زیادی را حمل کند. مـن همیشه بـه این فکر کرده‌ام کـه حمل چنین بار سنگینی در گرمای بیابان چقدر دشوار می تواند باشد. اما، خواب بار شتر بـه معنی آن اسـت کـه از کسی یا چیزی کـه هرگز فکر نمیکردید برای‌تان استفاده‌اي داشته باشد دانش و خرد بیشتری کسب خواهید کرد. برای بـه دست آوردن آنچه در زندگی میخواهید سعی کنید اهداف بلند مدت‌تان را عملی سازید؛ برای تحقق آن باید ۱۰۰ درصد زمان، تمرکز و خلاقیت‌تان را صرف کنید.

 

تعبیر خواب شیر شتر چیست؟

انواع تعبیر خواب شتر | دیدن شتر در خواب چه معنایی دارد؟

هر سه شیر گاو، شیر شتر، و شیر بوفالو در خواب سمبل موفقیت و خوبی هستند. شیر گوسفند هم چنین سمبل موفقیت و خوبی اسـت. اما نسبت بـه بقیه از درجه‌ي پایین‌تری برخوردار اسـت. نوشیدن شیر شتر بدون دوشیدن آن یعنی فرد از کسیکه بـه لحاظ فیزیکی نیرومند اسـت، از توانایی و احترام برخوردار اسـت ثروتی قانونی نصیبش خواهد شد.

 

خواب صاحب شتری بودن

صاحب شتر بودن در خواب نشانه‌ي آن اسـت کـه بر مردان نیرومند و با نفوذ استیلاء خواهید یافت.