پارس ناز پورتال

قاصدک 24

انواع تعبیر خواب لباس سفید | دیدن لباس سفید در خواب چه تعابیری دارد؟

انواع تعبیر خواب لباس سفید | دیدن لباس سفید در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب لباس سفید 

در این بخش تعبیر خواب لباس سفید را بررسی خواهیم کرد. از نظر اکثر خواب شناسان تعبیر خواب لباس سفید برای مردان نشانه کسب و کار و برای زنان نشان ازدواج و پاکی است. البته تعبیر کلی دیدن لباس سفید در خواب چه برای مردان و چه برای زنان، بی گناهی و نیکی می باشد. در ادامه این مطلب با تمام تعابیر مربوط به دیدن خواب لباس سفید آشنا می شویم.

 

روانشناسی خواب لباس سفید

در مرحله اول باید با تعبیر کلی لباس آشنا شویم، لباس در خواب نشان دهنده عمومی ما می باشد. رفتارهای ما، ظاهر ما، طرز صحبت کردن ما و… لباس در خواب معرف شخصیت کلی ما است. لباس جدید در خواب بیانگر تغییرات درونی ما می باشد، لباس سفید در خواب به شما می گوید: نیاز دارید روشنفکرتر باشید و قدر احساسات خود را بدانید.

انواع تعبیر خواب لباس سفید | دیدن لباس سفید در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب لباس شما کثیف شد یعنی باید عادات مخرب یا فرسوده و قدیمی تان را دور بیاندازید. اگر لباس سفید گشادی برتن داشتید یعنی اعتماد به نفس پایینی دارید و اگر لباس شما در خواب پاره شد یعنی فکرتان مشغول است و نگران وجه خود در نظر اطرافیان تان می باشید.

 


 

تعبیر خواب لباس سفید برای خانم ها

انواع تعبیر خواب لباس سفید | دیدن لباس سفید در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر از خواب که دیده اید فقط یک پیراهن سفید را به یاد دارید یعنی: شما می خواهید بی گناه دیده شوید. شما همواره مورد سرزنش دیگران قرار می گیرید و این مسئله موجب شده تا شما از خودتان دور شوید و احساس گناهی داشته باشید که به شما تلقین شده است نه اینکه واقعا گناهکار باشید. سعی کنید خود کفا باشید و برای خودتان کار کنید.

 


 

تعبیر خواب پیراهن سفید بر تن دیگری

انواع تعبیر خواب لباس سفید | دیدن لباس سفید در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر خواب شخصی را دیده اید که پیراهن سفید بر تن دارد، این خواب به شما مربوط می شود نه فرد مذکور. خواب پیراهن سفید بر تن دیگری بیانگر اهداف شما می باشد، این خواب همچنین می تواند نوید دهنده یک ازدواج یا تولد یک فرزند برای شما یا یکی از اعضای خانواده تان باشد.

 


 

تعبیر خواب لباس سفید پاره و کثیف

اگر در خواب لباس سفید پاره یا کثیفی برتن داشتید این خواب نشان دهنده مسائل عاطفی شما می باشد. شما در یک بن بست عاطفی قرار دارید، شریک احساسات شما باعث ناامیدی تان شده و این امر باعث شده تا در خواب احساسات پاک خودتان را آسیب دیده ببینید.

 


 

تعبیر خواب خرید لباس سفید

انواع تعبیر خواب لباس سفید | دیدن لباس سفید در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب یک لباس سفید خریداری کردید یعنی به زودی در کانون توجهات قرار خواهید گرفت. تغییرات مثبتی در زندگی شما بوجود می آید، اگر می خواهید هدف خاصی را دنبال کنید حتما با نزدیکان تان مشورت کنید و بی گدار به آب نزنید.

 


 

تعبیر خواب لباس سفید بلند

انواع تعبیر خواب لباس سفید | دیدن لباس سفید در خواب چه تعابیری دارد؟

پیراهن یا مانتو سفید و بلند در خواب نشانه امنیت می باشد. شما مورد حمایت و حفاظت قرار خواهید گرفت و می توانید با خیال راحت علایق زندگی خود را دنبال کنید و تجربه هایی بدست آورید که دوست شان می دارید.

 


 

تعبیر خواب لباس سفید برای مردان

اگر مردی در خواب لباس سفید به تن داشته باشد یعنی کسب و کار تازه ای را شروع می کند. و اگر مردی در خواب فرد دیگری را ببیند که لباس سفید پوشیده یعنی اتفاقات جدیدی در زندگی او رخ خواهند داد.

انواع تعبیر خواب لباس سفید | دیدن لباس سفید در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر مردی در خواب ببیند که فردی سفید پوش به او نزدیک می شود به این معنا است که او با فردی وارد بحثی می شود که برایش مفید است و دیدگاه اش تغییر پیدا می کند.

 


 

لوک اوینتهاو می گوید:

لباس سفید در خواب به معنی ازدواج می باشد.

 

دانیال نبی می گوید:

لباس سفید و تمیز نشانه کسب و کار می باشد.

 

جابر مغربی می گوید:

لباس سفید در خواب به معنی پاکی ایمان و زندگی دنیایی است.

 

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر پوست تیره ای داری و لباس سفید بر تن داشتی یعنی صاحب دختر می شوی.

 

ابن سیرین می گوید:

دیدن لباس سفید در خواب رهایی از غم و رنج می باشد.

 

اختصاصی از بخش تعبیر خواب مجله پارس ناز