پارس ناز پورتال

قاصدک 24

این رفتارها جذابیت شما را کم می کنند | اشتباهات رایج رفتاری

این رفتارها جذابیت شما را کم می کنند | اشتباهات رایج رفتاری

این رفتارها جذابیت شما را کم می کنند | اشتباهات رایج رفتاری

 

دراین رفتارهایی را مورد بررسی قرار می‌دهیم کـه جذابیت شـما در جامعه و همچنین در جمع اطرافیانتان را کم میکند. این رفتارها می‌توانند باعث سردی روابط اجتماعی انسان شوند، عصر امروز عصر ارتباطات اسـت مـا در هر شغل و جایگاهی کـه باشیم، هرروز نیاز بـه رفت و آمد با کلی از آدم هاي اطراف مان را داریم، در ادامه با پارس ناز همراه باشید تا این رفتارهای غلط را مورد بررسی قرار دهیم.

 

احتمالاً تا بحال در مورد کاریزما شنیده اید. کاریزما جاذبه اي فردی اسـت کـه اثری اجتماعی دارد. بـه بیان ساده تر آنکه، افراد کاریزماتیک جذابیت زیادی برای اطرافیان شان دارند. راز این جذابیت در ویژگی هاي رفتاری این افراد نهفته اسـت ودر حقیقت، افراد کاریزماتیک با رفتارهای خود دیگران را مجذوب می‌کنند. اما کاریزما نوعی توانایی صرفاً ذاتی نیست و اگر بخواهید می‌توانید با کار کردن روی خود، آن رابه دست آورید.

 

خود را قاطعانه معرفی نمی کنید

درست اسـت کـه معرفی کردن خود بـه آدم هاي جدید کار اسانی نیست و بیشتر مـا ترجیح می‌دهیم کـه صرفاً با دیگران دست بدهیم و بی صدا یک گوشه اي کـه در دید نباشد بنشینیم.

این رفتارها جذابیت شما را کم می کنند | اشتباهات رایج رفتاری

اما اشکال این رفتار این اسـت کـه ممکن اسـت آدم گوشه گیری بنظر برسید کـه از هیچ کسی خوشش نمی‌آید. بنابر این درود کنید و خودتان را معرفی کنید، با همه ی دست بدهید و برقراری ارتباط چشمی با آنها را فراموش نکنید.

 

همراه خود را به کسی که با او صحبت می کنید معرفی نمی کنید

 

تصور کنید همراه دوست تان هستید کـه ناگهان او آشنایی را میبیند و آنها با هم شروع بـه صحبت میکنند، در حالیکه شـما با حالتی معذب درکنار انها ایستاده اید. احتمالاً این صحنه برایتان آشنا اسـت و تجربه اش را داشته اید. اما این رفتار باعث میشود کـه شـما تصور کنید دوست تان از کسی دراین جمع خجالت میکشد، یا خود شـما و یا آشنایی کـه او را دیده.

این رفتارها جذابیت شما را کم می کنند | اشتباهات رایج رفتاری

بنابر این در چنین شرایطی، همیشه همراه خود و طرف مقابل تان رابه هم دیگر معرفی کنید. یک معرفی کوتاه در حد اسم کوچک هم کفایت می‌کند. همین کار ساده باعث می‌شود همگی احساس اسانی کنید، بـه خصوص کسیکه تازه وارد جمع شده اسـت.

 

اسم دیگران را فراموش می کنید

شاید فکر کنید کـه اشکالی ندارد همیشه بـه دیگران بگویید کـه حافظه ي خوبی ندارید و بهمین خاطر اسم شان در ذهن تان نمیماند، اما از نظر دیگران این بهانه قابل قبول نیست. دیگران رفتار شـما رابه پای غرور و خودپسندی تان می گذارند.

این رفتارها جذابیت شما را کم می کنند | اشتباهات رایج رفتاری

روانشناسان معتقدند اسم هر شخصی برای خودش، شیرین ترین آوا در هر زبانی اسـت. چند روش ساده برای بخاطر سپردن اسم دیگران وجوددارد. مثلا اگر طرف مقابل تان خودش رابا اسم معرفی کرد، شـما هم در ادامه ي مکالمه هر جا کـه ممکن اسـت اسم او را ببرید تا در ذهن تان بماند.

 

دربارۀ چیزهایی که برای بقیه جذابیتی ندارد پرحرفی می کنید

 

برای مثال، اگر کسانی کـه با آنها حرف می‌زنید چندان اهل سینما نیستند، تکنیک کاری کارگردان هاي سینما را تجزیه و تحلیل نکنید یا اگر اهل ورزش نیستند، در مورد پیچیدگی هاي تغذیه ي ورزشکارها صحبت نکنید. اینکار شـما در حقیقت یک تک گویی اسـت کـه هیچ کسی بـه آن نیاز ندارد و شـما فقط وقت خودرا اتلاف می‌کنید. این رفتار باعث میشود دیگران تمایلی بـه هم‎صحبتی با شـما پیدا نکنند.

این رفتارها جذابیت شما را کم می کنند | اشتباهات رایج رفتاری

شـما باید کسانی کـه با آنها صحبت می‌کنید را هم وارد بحث کنید. برای اینکار، موضوعی را انتخاب کنید کـه برای اکثریت جمع جالب باشد. اگر حین صحبت کردن تان کسی از شـما سؤالی نپرسد و بـه محض تمام شدن حرف تان، بقیه ي جمع بحث دیگری را شروع کنند، احتمالاً صحبت هاي شـما برایشان جالب نبوده و فقط از روی ادب، حرف تان را قطع نکرده بودند.

 

فقط در مورد خودتان حرف می زنید

تصور کنید کـه در حال تعریف کردن ماجرای دعوایتان با نامزدتان برای دوست خود هستید و از ناراحتی و نگرانی تان میگویید کـه یک‌باره دوست تان شروع بـه تعریف کردن دعوای خودش با نامزدش می‌کند و ماجرای شـما رابه کل فراموش می‌کند. بی توجهی بـه حرف دیگران باعث می‌شود از نظر دیگران شخصی خودپسند و آزاردهنده شناخته شوید.

این رفتارها جذابیت شما را کم می کنند | اشتباهات رایج رفتاری

بله، همه ی ي مـا دوست داریم بیشتر از هر چیزی در مورد خودمان حرف بزنیم. دانشمندان دست بـه آزمایش جالبی در اینباره زدند. آنها بـه شرکت کنندگان وعده دادند درصورتی کـه در مورد هر چیزی غیر از خودشان صحبت کنند بـه انها پول خواهند داد، اما هیچ کدام از شرکت کنندگان از پس اینکار برنیامدند. بهمین دلیل اگر بـه صحبت هاي دیگران علاقه و توجه نشان دهید، خیلی زود می‌توانید انها را جذب خود کنید.

 

غیبت دیگران و آشناها را می کنید

غیبت دسته جمعی در مورد یکی از همکاران و تمسخر لباس او برای هر شخصی وسوسه کننده اسـت، چون این آسان ترین راه برای پیدا کردن یک حرف مشترک با دیگران اسـت. با این حال، چنین حرف هایي می‌تواند این احساس را در جمع بـه وجود آورد کـه هر کدام آنها ممکن اسـت یک روزی خود سوژه ي تمسخر این جمع شوند.

این رفتارها جذابیت شما را کم می کنند | اشتباهات رایج رفتاری

توانایی دیدن نقاط قوت دیگران، ویژگی اي اسـت کـه برای همه ی ي آدم ها ارزشمند اسـت و آنها برای کسانی کـه چنین ویژگی اي دارند احترام قائل هستند. سعی کنید از بدگویی و غیبت در مورد دیگران پرهیز کنید.

 

آرام یا بدون اعتماد به نفس صحبت می کنید

اگر با مـن و مـن یا خیلی آرام صحبت کنید، دیگران متوجه حرف هایتان نمی‌شوند یا اصلا بـه آن توجه نمیکنند چون فکر میکنند بـه چیزهایی کـه میگویید شک دارید.

این رفتارها جذابیت شما را کم می کنند | اشتباهات رایج رفتاری

هر حرفی کـه دارید، چـه یک ماجرا باشد، چـه یک سؤال و چـه یک تشکر کوتاه و ساده، بـه کسیکه مخاطب صحبت شـما اسـت نگاه کنید و با او بلند و واضح صحبت کنید.

 

با یک یا دو کلمه جواب می دهید

این رفتارها جذابیت شما را کم می کنند | اشتباهات رایج رفتاری

جواب هاي یک کلمه اي بـه حرف هاي دیگران باعث میشود انها فکر کنند یا خیلی خجالتی هستید یا علاقه اي بـه حرف زدن ندارید، کـه هیچ کدام این ها تصویر خوبی از شـما در ذهن دیگران نمی سازد. بنابر این با جواب هاي طولانی تر و توضیحات بیشتر، فرصتی ایجاد کنید کـه گفتگویتان بسط پیدا کند.

 

نق میزنید

عادت بـه نق زدن دیگران را از شـما فراری میکند، بـه ویژه اگر هیچ قدمی برای تغییر زندگی تان برندارید یا دستکم از دیگران مشورت نگیرید و بجای آن فقط غر بزنید.

این رفتارها جذابیت شما را کم می کنند | اشتباهات رایج رفتاری

از صحبت کردن در مورد مشکلات تان نترسید. اگر دائماً ادعا کنید کـه وضعیت بدی دارید و شکایتش را بکنید، اینکار دیگران رابه شـما بدگمان می‌کند. دوستان شـما از این کـه بتوانند بشما کمکی کنند یا مشورتی بدهند خوشحال خواهند شد. اما بـه این امید کـه همیشه برایتان دلسوزی کنند بـه ناله و شکایت ادامه ندهید.

 

اصول خود را زیر پا می گذارید

آدم هایي کـه از خودشان عقیده اي ندارند در ذهن دیگران باقی نمیمانند. چنین افرادی چیزی ندارند کـه دیگران در مورد انها حرف بزنند و بی هویت هستند. این شرایط وقتی بدتر میشود کـه کسی حرفی بزند و درست عکس آن عمل کند. بعید اسـت کسی چنین آدم هایي را جدی بگیرد.

این رفتارها جذابیت شما را کم می کنند | اشتباهات رایج رفتاری

کسانی کـه با صراحت درمورد اصول خود صحبت می‌کنند، بـه آنها پایبند هستند و لحظه اي درمورد ایستادگی بر موضع خود تردید نمی‌کنند «موضعی کـه گاهی خلاف نظر اکثریت اسـت» همیشه مورد احترام بقیه هستند.

 


 

و در ادامه راهکارهای علمی که شما را جذاب تر جلوه نشان می دهند

 

اگر چـه خلق و خوی افراد، فرهنگی کـه در آن بزرگ شده اند و چگونگی تعاملات آنها با دیگران در میزان جذابیت شان تاثیرگذارست با این حال عوامل دیگری نیز وجود دارند کـه شخصی را در نگاه دیگران جذابتر بنظر می‌رساند. عده اي از خصوصیات شخصی قابلیت یادگیری و آموختن را دارند و با بـه کارگیری آنها میتوان بـه افزایش جذابیت هاي شخصیتی کمک نیز کرد.

 

شوخ طبع باشید

پژوهش هاي علمی نشان داده اند زنانی کـه در اولین برخورد خود با مردی، اندکی شوخ طبع بودند و موجبات شادی او را فراهم آورند، دارای جذابیت هاي بیشتری برای وی بوده اند. یکی از انسان شناسان بنام «ژیل گرین گروس» در کتاب «روانشناسی امروز» می‌نویسد، زنانی کـه از شوخ طبعی بیشتری برخوردار هستند، اجتماعی تر و باهوش تر بنظر رسیده و این عوامل بر جذابیت هاي آنها خواهد افزود.

این رفتارها جذابیت شما را کم می کنند | اشتباهات رایج رفتاری

آیا تا بحال بـه این موضوع اندیشیده اید کـه عده اي از افراد در گروه هاي موسیقی کـه در آن فعال هستند، از زمان هاي تنها بودن شان جذابتر هستند؟ نتیجه مطالعه اي کـه درحدود سه سال پیش بـه انجام رسید میتواند توجیه و پاسخ خوبی بـه این سئوال باشد. این پژوهش در دانشگاه کالیفرنیا در سانتیه گو انجام پذیرفت و نشان داد، حضور افراد در گروه ها، میزان جذابیت هاي آنها را افزایش می‌دهد.

این رفتارها جذابیت شما را کم می کنند | اشتباهات رایج رفتاری

«جیمز هامبلین»، یکی از نویسندگان این پژوهش در مورد این موضوع بـه عملکرد مغز در بین گروه و فعالیت بیشتر آن اشاره میکند. «درو واکر» و «ادوارد ول» از نویسندگان اصلی این پژوهش نیز بر این باورند زمانی کـه افراد در گروه هاي مختلفی کـه متشکل از هردو جنس زن و مرد اسـت حضور پیدا میکنند، در خصیصه هاي ذاتی آنها، تکامل هاي ظاهری بیشتری بـه وجود می‌آید.

 

از صحبت های کوتاه پرهیز کنید

در اولین دیدارهای خود با دیگران از پرسیدن تعداد خواهر و برادران آن فرد پرهیز کنید چرا کـه بعد ها فرصت کافی برای پرسیدن چنین سئوال هایي را خواهید داشت. در پژوهشی کـه درسال ۱۹۹۷ میلادی «۱۳۷۶ شمسی» توسط روانشناسی بنام «آرتور آرون» ودر دانشگاه نیویورک انجام پذیرفت، افراد بـه دو گروه تقسیم شدند و بـه مدت ۴۵ دقیقه مورد پرسش و پاسخ قرار گرفتند.

این رفتارها جذابیت شما را کم می کنند | اشتباهات رایج رفتاری

بخشی از سئوالات، پرسش هاي کوتاه بودند ودر بخش دیگر نیز سئوال هاي مفصل تری پرسیده می شد. در بین افرادی کـه پرسش هاي بیشتر و عمیق تری مطرح میکردند، زوجی پیدا شدند کـه بـه هم علاقه زیادی پیدا کردند. بر اساس یافته هاي بدست آمده از دانشگاه هاروارد، صحبت کردن در مورد خودتان، مناطقی را در مغز جنس مقابل تحریک می‌کند.

 

بدن خود را آزاد و راحت نگه دارید

این رفتارها جذابیت شما را کم می کنند | اشتباهات رایج رفتاری

در مقابل دیگران دست بـه سینه قرار نگیرید. مطالعات انجام شده در مورد وضعیت بدن در اولین ملاقات ها نشان داده اند کـه قرار گرفتن در وضعیت آسان و آزاد بدنی میتواند بر جذابیت هاي افراد بیافزاید.

 

پیشرو و رهبر باشید

برای بیشتر افراد، رهبر و پیشگام بودن میتواند جذابیت هاي فراوانی رابه دنبال داشته باشد. مطالعه سال ۲۰۱۴ میلادی، نشان داد کـه رهبران گروه ها در مقایسه با سایر افراد آن گروه از جذابیت هاي بیشتری برخوردار بودند. بعنوان مثال دریک کمپانی، مدیر اجرایی آن در مقایسه با سایر کارمندان از جذابیت بیشتری برخوردارست.

این رفتارها جذابیت شما را کم می کنند | اشتباهات رایج رفتاری

نویسنده اصلی این پژوهش «کوین نیفین» بر جذابیت هاي ظاهری افراد اشاره کرده و اذعان می دارد کـه ظاهر خوب افراد بر جذابیت هاي مدیریتی شان خواهد افزود.

 

همیشه لبخند بزنید

این کـه بـه دیگران خصوصا خانمها توصیه شود کـه دائم لبخند بزنند، برای تعداد زیادی از آنها چندان مطلوب نیست اما اینکار بر جذابیت هاي فردی افراد می افزاید.

این رفتارها جذابیت شما را کم می کنند | اشتباهات رایج رفتاری

در مطالعه اي کـه در سوئیس و بر رابطه میان لبخند زدن و جذابیت افراد انجام پذیرفت این نتیجه بدست آمد کـه هر اندازه افراد قویتر و حقیقی تر لبخند بزنند، در نگاه دیگران جذابتر هستند.

 

انسان خوبی باشید

پژوهش انجام شده در بین ۱۲۰ نفر در چین نشان داد، زمانی کـه افراد از خوبی هاي فردی آگاهی پیدا می‌کنند، آن فرد برای شان جذابیت هاي بیشتری پیدا میکند. نویسنده این پژوهش ابراز می دارد کـه خصوصیات مثبت فردی میتواند بر جذابیت افراد بیافزاید. این در حالی اسـت کـه افرادی با خصوصیات منفی محبوبیت کمتری دارند.

این رفتارها جذابیت شما را کم می کنند | اشتباهات رایج رفتاری

بنابر این اگر از فردی خوشتان می‌آید با او مهربان باشید. حتی اگر کسی را دوست ندارید و از او خوشتان نمی‌آید بازهم با او هم مهربان باشید. اینکار می‌تواند بر جذابیت هاي شـما افزوده و دنیا را نیز بـه مکان بهتری تبدیل کند.

 

مراقب پوست تان باشید

مطالعه بر روی اندام و ظاهر افراد بـه خوبی نشان داده کـه چرا عده اي از افراد حتی بدون دارا بودن سایر خصوصیاتی کـه دراین نوشته بـه آن اشاره شده، از جذابیت هاي بیشتری برخوردار هستند. روانشناسان تکاملی توصیه میکنند عده اي از خصوصیات ظاهری هم چون داشتن لب هاي بزرگ و آرواره هاي قوی‌تر میتواند نقش موثری در شخصیت افراد داشته باشد.

این رفتارها جذابیت شما را کم می کنند | اشتباهات رایج رفتاری

البته هنوز مناقشات فراوانی وجود دراین زمینه وجوددارد چرا کـه درنظر گرفتن یک ایده آل نهایی برای جذاب بودن افراد بسیار دشوار اسـت و دلیل این امر نیز تنوع نژادها، فرهنگ ها، زمان هاي تاریخی و مکان هاي گوناگون اسـت. با تمام این ها داشتن پوست سالم می‌تواند معیاری جهانی باشد کـه در هر فرهنگ و جغرافیایی نیز خصوصیت خوبی بـه شمار می‌آید.

 

خودتان باشید

مطالعه انجام شده درسال ۲۰۱۵ نشان داده انچه بر میزان جذابیت هاي شـما در بین دیگران خواهد افزود، داشتن ریش قرمز، پیرسینگ یا سوراخ کاری هاي بدن و یا تاتوهای عجیب‌وغریب نیستند کـه شـما را از نگاه دیگران جذابتر میکنند بلکه مجموعه اي از عوامل محیطی و تجربه هاي زندگی تان اسـت کـه گاهی ربط چندانی بـه ژنتیک تان نیز ندارد.

این رفتارها جذابیت شما را کم می کنند | اشتباهات رایج رفتاری

در مطالعه دیگری کـه سال گذشته انجام پذیرفت نیز نشان داده شد، افرادی کـه در شروع شکل‌گیری یک ارتباط و با گذر زمان تغییرات کمتری را در خود بـه وجود می آورند از جذابیت هاي بیشتری برخوردار هستند. بنابر این لازم نیست برای دیگری بودن تلاش کنید بلکه اگر خودتان باشید، خواهان بیشتری نیز خواهید داشت.