پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بازسازی صحنه های دلخراش دزدیدن بنیتا کودک 8 ماهه

بازسازی صحنه های دلخراش دزدیدن بنیتا کودک 8 ماهه

بازسازی صحنه های دلخراش دزدیدن بنیتا کودک 8 ماهه 

بنیتا کودک 8 ماهه اي که درون خودروی سرقتی زندانی شد و از گرما و گرسنگی و تشگی جان خود را از دست داد جامعه را در شوک فرو برده هست. بازسازی دزدیدن بنیتا کودک ۸ ماهه و بازسازی صحنه سرقت بنیتا کودک ۸ ماهه روز قبل در محل حادثه با حضور پدر و مادر بنیتا و ساقین صورت گرفت. بازسازی با تدابیر امنیتی شدید برگزار شد تجمع گسترده مردم در صحنه حادثه باعث گوناگون شدن کار پلیس شده بود.

 

 به گزارش پارس ناز پدر و مادر بنیتا که از اوضاع روحی نامناسبی برخوردار بودند با روانپزشک به محل حادثه آمده بودند.بعد از این سارق شروع به بازسازی اقدامات خود کرد پدر بنیتا نظارت خود را از دست داد به با مشت به شیشه اتومبیل کوبید که باعث جراحت دست او شد.

بازسازی صحنه های دلخراش دزدیدن بنیتا کودک 8 ماهه

بازسازی صحنه های دلخراش دزدیدن بنیتا کودک 8 ماهه

بازسازی صحنه های دلخراش دزدیدن بنیتا کودک 8 ماهه

بازسازی صحنه های دلخراش دزدیدن بنیتا کودک 8 ماهه

بازسازی صحنه های دلخراش دزدیدن بنیتا کودک 8 ماهه

بازسازی صحنه های دلخراش دزدیدن بنیتا کودک 8 ماهه

بازسازی صحنه های دلخراش دزدیدن بنیتا کودک 8 ماهه

بازسازی صحنه های دلخراش دزدیدن بنیتا کودک 8 ماهه

بازسازی صحنه های دلخراش دزدیدن بنیتا کودک 8 ماهه

بازسازی صحنه های دلخراش دزدیدن بنیتا کودک 8 ماهه

بازسازی صحنه های دلخراش دزدیدن بنیتا کودک 8 ماهه

بازسازی صحنه های دلخراش دزدیدن بنیتا کودک 8 ماهه

قتل بنیتا،بازسازی صحنه جرم بنیتا،بنیتا کودک 8 ماهه،بنیتا کودک دزدیده شده،مرگ بنیتا