پارس ناز پورتال

قاصدک 24

آشنایی با بازی های محلی آذربایجان غربی

آشنایی با بازی های محلی آذربایجان غربی

آشنایی با بازی های محلی آذربایجان غربی 

به شما بازی های کهن استان آذربایجان غربی را معرفی میکنیم که جزئی از فرهنگ و آداب و رسوم مردم این منطقه هست و باید زنده نگه داشته شود. 

 

حول وینمه – در روستاي كهريز اروميه

یکی از باز یهای قدیمی روستا هست که بچه هاي روستا بازی می کردند که در آن یک چاله کوچک حفر می شود و یک تکه چوب که حول می گویند را سعی میکنند در آن چاله بیاندازند و دیگرطرفین بازی با زدن دسته چوبی که در دست دارند مانع از افتادن حول در چاله می‌ شوند ودر این بازی باید طرفین مواظب جای خود هم باشند که از دست ندهند.

 

بنکمال اوینمه در روستاي كهريز اروميه

 به گزارش پارس ناز بنکمال یا یک توپ کوچک به اندازه توپ تنیس که مردم روستا با پارچه درست می‌کنند ویک میته یا مقر مشخص می‌ کنند ویک نفر با چوپ توپ را می زندوهم تیمی هاي او سعی می‌کنند بعد از زدن توپ به طرف مقر حرکت کنند ورقیب نیز سعی می‌ کند سریع توپ ررا بیاورد وانهایی راکه به طرف میته حرکت می کنن بزنند که د رصورت برخورد توپ به طرفین رقیب برنده می شود.

 

لخص اوینمه یا بازی با کمربند در روستاي كهريز اروميه

دراین بازی یک دایره بزرگ روی زمین می‌کشند و چندکمربند در روی دایره پهن می کنندوافرادی بیرون می خواهند کمربند را از روی دایره بردارند وافراد داخل دایره را بزنندو افراد داخل دایره نیز این اجازه را به آن ها نمیی دهند و این هم از بازی هاي هست که به تاریخ می پیوندد.